Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Pozarządowy Szczecin 2023”, w której nagrodzimy najlepsze szczecińskie działania organizacji pozarządowych.

Zapraszamy organizacje pozarządowe[1] i grupy nieformalne[2] ze Szczecina  do udziału w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”, poprzez zgłaszanie zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, bez względu na sferę pożytku publicznego, której dotyczą, zrealizowanych w roku 2022 i 2023, na terenie Miasta Szczecin. W edycji 2023 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2022 do 30 września 2023 roku.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Szczecin, posiadających swoją siedzibę na terenie Szczecina oraz zgłaszających inicjatywy/ projekty, zrealizowane na terenie Szczecina.

Zgłoszenie w tegorocznym konkursie nie może dotyczyć inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działalności organizacji pozarządowych z terenu Szczecina, działających na terenie miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów i inicjatyw, które przyczyniają się nie tylko do upowszechniania działalności III sektora, na terenie Szczecina, ale również do prezentacji aktywnego, kreatywnego miasta, jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi inicjatyw społecznych.

Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  1. – inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy,
  2. – inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest jego kluczowym elementem.


Oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona Kapituła Konkursu składająca się z minimum czterech Członków, w tym m. in. z: Fundacji Sektor 3, Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego oraz  przedstawiciela mieszkańców Szczecina. Kapituła może również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej. Nagroda ta może zostać przyznana w którejkolwiek z kategorii, jeśli Kapituła uzna, że przedsięwzięcie, działanie zrealizowane przez nagradzany podmiot zasługuje na nominację ze względu na jego nowatorski charakter, innowacyjność, inne walory, osiągnięcia lub właściwości.


Nagrodą główną, w każdej z 2 kategorii, jest bon o wartości 3000 zł brutto, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną.

Nagrodami – wyróżnieniami, w każdej z 2 kategorii, jest bon o wartości 1000  zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną.

Zwycięzcy w danej kategorii Konkursu, oprócz nagrody głównej  otrzymają statuetkę oraz dyplom okolicznościowy.

Nagrody – bony wartościowe zostaną zrealizowane na rzecz laureatów i wyróżnionych uczestników w porozumieniu z Fundacją Sektor 3, do 18 grudnia 2023 roku.


Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, wzór formularza do pobrania znajduje się TUTAJ: Formularz zgłoszeniowy w ramach konkursu „Pozarządowy Szczecin 2023” [pdf]

wersja edytowalna formularza dostępna TUTAJ [doc]

Można zgłosić dowolną ilość uczestników i inicjatyw. Przedmiotem oceny, w edycji 2023, będą inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2022 do 30 września 2023 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj: Regulamin konkursu „Pozarządowy Szczecin 2023”

Zgłoszenie uczestnika dokonywane jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub składając go osobiście w biurze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie,

b) przesyłając podpisany scan formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie od 3 do 31 października 2023 (do godz. 23.59) włącznie (obowiązuje data wpływu zgłoszenia). Inne formy przyjmowania zgłoszeń nie będą uwzględniane.

Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu grudnia 2023 r.

Organizatorem Konkursu pn. „Pozarządowy Szczecin”, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Sektor 3 poprzez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie oraz Gmina Miasto Szczecin.


[1] należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327)

[2] składające się minimum z dwóch osób, działające na terenie Szczecina, które realizują działania na rzecz mieszkańców Szczecina, z wyłączeniem inicjatyw realizowanych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego