Fundacja Sektor 3

16 grudnia 2013 roku do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum pod numerem 0000491200 została wpisana Fundacja Sektor 3, której celem jest realizowanie działań związanych ze wzmacnianiem sektora organizacji pozarządowych oraz prowadzenie, rozwój i kontynuowanie działań Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3.

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie i promocja organizacji pozarządowych, w tym podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536 ze zm.).
 2. działalność charytatywna, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 3. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 4. promocja i organizacja wolontariatu,
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 7. działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 8. działalność w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 9. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Fundacja Sektor 3

al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin

www.sektor3.szczecin.pl

KRS 0000491200, NIP 8522605918, REGON 321465650

Konto bankowe: BANK BGŻ  numer 46 2030 0045 1110 0000 0317 7870

Dyrektorzy Fundacji: Katarzyna Jurewicz, Jakub Sztombka

Członkowie Rady Fundacji: Marcelina Błaszczyk, Wojciech Spychała, Antoni Sobolewski, Andrzej Smoliński

Fundacja Sektor 3 została założona przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Stowarzyszenie POLITES oraz Centrum Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Sp. z o.o.

Skip to content