Zapraszamy organizacje pozarządowe[1] i grupy nieformalne[2] ze Szczecina  do udziału w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”, poprzez zgłaszanie zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, bez względu na sferę pożytku publicznego, której dotyczą, zrealizowanych w roku 2020 i 2021, na terenie Miasta Szczecin. W edycji 2021 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2020 do 30 września 2021 roku.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Szczecin, posiadających swoją siedzibę na terenie Szczecina oraz zgłaszających inicjatywy/ projekty, zrealizowane na terenie Szczecina. Celem Konkursu jest upowszechnienie działalności organizacji pozarządowych z terenu Szczecina, działających na terenie miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów i inicjatyw, które przyczyniają się nie tylko do upowszechniania działalności III sektora, na terenie Szczecina, ale również do prezentacji aktywnego, kreatywnego miasta, jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi inicjatyw społecznych.


Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

 1. projekt społeczny – inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy
 2. akcja społeczno-obywatelska – inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest jego kluczowym elementem
 3. projekt społeczno-obywatelski – zadanie/ inicjatywa/ działanie/ akcja realizowana na rzecz mieszkańców Szczecina, mająca na celu  przeciwdziałanie i łagodzenie skutków  pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Warunki konkursu i informacje konkursowe:

 • Zgłoszenie w tegorocznym konkursie nie może dotyczyć inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.
 • Oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona Kapituła Konkursu składająca się z minimum czterech Członków, w tym m. in. z: Fundacji Sektor 3, Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego oraz  przedstawiciela mieszkańców Szczecina. Kapituła może również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej. Nagroda ta może zostać przyznana w którejkolwiek z kategorii, jeśli Kapituła uzna, że przedsięwzięcie, działanie zrealizowane przez nagradzany podmiot zasługuje na nominację ze względu na jego nowatorski charakter, innowacyjność, inne walory, osiągnięcia lub właściwości
 • Można zgłosić dowolną ilość uczestników i inicjatyw. Przedmiotem oceny, w edycji 2021, będą inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2020 do 30 września 2021 roku.
 • Zgłoszenie uczestnika dokonywane jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (inne formy przyjmowania zgłoszeń nie będą uwzględniane):
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub składając go osobiście w biurze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie,
  • przesyłając podpisany scan formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.
 • Zgłoszenia należy przesłać w terminie od 1 do 31 października 2021 włącznie (obowiązuje data wpływu zgłoszenia).
 • Organizatorem Konkursu pn. „Pozarządowy Szczecin”, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Sektor 3 poprzez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie oraz Gmina Miasto Szczecin.

Nagrodą główną w każdej kategorii jest bon o wartości 2000 zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną.

Nagrodami – wyróżnieniami (po 2 w każdej kategorii) jest bon o wartości 400  zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną. Zwycięzcy w danej kategorii Konkursu, oprócz nagrody głównej  otrzymają statuetkę oraz dyplom okolicznościowy.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, które znajduje się tutaj.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu:


[1] należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

[2] składające się minimum z dwóch osób, działające na terenie Szczecina, które realizują działania na rzecz mieszkańców Szczecina, z wyłączeniem inicjatyw realizowanych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego