Każda organizacja marzy, aby być niezależną finansowo. Mieć możliwość wymienić sprzęt na nowy, zatrudnić pracowników, wynająć biuro na prowadzenie własnej działalności. Zbuduj z Sektor 3 Szczecin mocne podwaliny do finansowej niezależności w Twojej organizacji.

Ekonomizacja NGO  to projekt dotyczący wzmacniania zachodniopomorskich organizacji pozarządowych w obszarze alternatywnego finansowania statutowej działalności organizacji. Przewidziane w ramach projektu działania kładą nacisk na zwiększenie wiedzy (teoretycznej i praktycznej!) w zakresie korzystania z takich możliwości jak: prowadzenie działalności odpłatnej, gospodarczej, tworzenia spółek non profit czy wykorzystywania innych niż samorządowe źródeł finansowania.

Sektor 3 Szczecin tym razem swoimi działaniami obejmie organizacje z całego województwa! W ramach projektu organizacje uczestniczące zdobędą wiedzę teoretyczną (szkolenia), zostaną poddane analizie (doradztwo strategiczne), wsparte indywidualnie przez specjalistów (doradztwo specjalistyczne) i mentorów (mentoring). Do tego będą uczestniczyć w seminarium dot. alternatyw w pozyskiwaniu funduszy oraz wizyt studyjnych w 3 centrach wspierających biznes.

Do uczestnictwa w projekcie zostanie wybranych 18 organizacji, które będą mogły uczestniczyć (poprzez swoich przedstawicieli) w spotkaniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków działających w NGOsach.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM SPOTKAŃ


Dla tych wybranych organizacji przewidujemy:

 • szkolenia/warsztat z zakresu: alternatywnych źródeł finansowania działań, prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej w NGO, powoływania spółek pożytku, spółek zależnych, oddziałów finansujących działalność organizacji macierzystej, budowania strategii promocji i budowania marki, współpracy z biznesem. Łącznie 42 godziny szkoleń. Przewidziany jest zwrot kosztów podróży dla uczestników z poza Szczecina;
   
 • opracowanie stanu i kondycji NGO wraz z elementami planowania strategicznego – każda z organizacji opracuje analizę SWOT która pozwoli na zwrócenie uwagi na poszczególne strony organizacji, określi strategię działania organizacji, wskaże pola rozwoju. Dzięki niej zostanie określona realna strategia rozwoju uwzględniająca cele strategiczne i operacyjne jako przygotowania do opracowania planu dywersyfikacji źródeł finansowania (średnio 5 godzin na organizację);
   
 • doradztwo specjalistyczne dla organizacji – dopasowane (na bazie powstałej analizy) do organizacji doradztwo specjalistyczne w zakresie narzędzi i wiedzy funkcjonowania na rynku np.: doradztwo z budowania marki produktu, doradztwo promocyjne i PR, wykorzystywanie zasobów kadrowych, doradztwo marketingowe, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie funkcją finansową, budowanie strategii gospodarczych (elementy), średnio 5 godzin na organizację;
   
 • wsparcie i opiekę mentora przy tworzeniu planu potencjalnego wdrożenia nowego źródła finasowania. Każda z uczestniczących organizacji zostanie objęta indywidualnym wsparciem mentorskim (średnio 10 godzin na organizację) przez praktyków prowadzących działalność biznesową. Mentor wraz z organizacją opracuje konkretny i dopasowany plan wdrożenia nowego źródła finansowania dla danej NGO. Rola mentora obejmować będzie bieżącą ocenę przydatności, poprawności przyjętych rozwiązań, ocenę i analizę proponowanych rozwiązań i działań oraz krytyczne/zewnętrzne spojrzenie na proponowany plan jako osoby niezwiązanej z organizacji i odbiorcy zewnętrznego (potencjalnego biorcy usługi/ produktu od organizacji). Na bazie wspólnych doświadczeń (łączenie wiedzy i doświadczenia NGO w zakresie społecznym i podejścia biznesowego/ gospodarczego mentora) wypracowany zostanie plan, który będzie mógł być wdrożony w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania organizacji. Plan będzie obejmować całościowe zestawienie wcześniejszych szkoleń, doradztw i analiz oraz elementy biznes planu np. plany zarządzania i działania, strategie marketingowe i działania, plany finansowe;
   
 • wizyty studyjne – w ramach tego działania uczestnicy wezmą udział w 3 wizytach biznesowych, które będą miały na celu przetestowanie zdobytej wiedzy, doświadczenie realnej sytuacji w której pozyskają informacje jak współpracować z biznesem w celu pozyskania środków finansowych. Wizyty mają na celu nie tylko zapoznanie się w potencjalną ofertą współpracy ze strony konkretnych podmiotów ale również weryfikacji sposobów podejścia do prowadzenia rozmów z biznesem, przygotowanie do samodzielnego spotkania czy też zapoznanie się z trendami panującymi wśród biznesu w kontekście finansowego wsparcia działań społecznych organizacji;
   
 • seminarium – spotkanie otwarte dla wszystkich organizacji z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jednodniowe seminarium dotyczące ekonomizacji organizacji pozarządowych i poszukiwaniu źródeł finansowania innych niż środki administracyjne. Spotkanie będzie obejmować następujące zagadnienia: alternatywne źródła finansowania działań organizacji – przegląd instrumentów finansujących działania organizacji pochodzących ze źródeł prywatnych (m.in. fundacje bankowe, wsparcie biznesowe); prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej przez organizacje pozarządowe jako źródło podnoszenia własnego kapitału (w tym m.in. sposób organizacji prowadzenia danej działalności); oferty sponsorskie i współpraca z biznesem jako źródło długofalowego wsparcia dla organizacji pozarządowych i nawiązywanie partnerstw prywatno – pozarządowych; CSR i myślenie biznesowe jako potencjał wykorzystania środków prywatnych do budowania potencjału organizacji pozarządowych i własnego kapitału;

Efektem udziału w projekcie będzie dokument, na podstawie którego każda z 18 wybranych organizacji będzie mogła krok po kroku wprowadzać rozwiązania dające większą stabilizację finansową.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

 • zapoznać się z planowanym harmonogramem prowadzonych działań (LINK),
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 • czekać na kontakt ze strony Sektora 3. Przy tak dużych działaniach jako organizatorzy chcemy wszystko wyjaśnić osobiście/telefonicznie
 • po zaakceptowaniu udziału organizacji przesłać komplet dokumentów (umowa, lista uczestników).

Uczestnikami projektu mogą być organizacje działające na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Projekt Ekonomizacja NGO dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich