Wnieś swój wkład w kształt przyszłorocznego programu współpracy między Gminą Miasto Szczecin a organizacjami i wyślij do Biura Organizacji Pozarządowych swoje propozycje i uwagi.

31 lipca mija termin składania propozycji i uwag.

 

Zdaniem Sektora3 warto przesłać propozycje dotyczące:

  • wprowadzenia zmiany we wzorze karty oceny oferty składanej przez organizację pozarządową polegającą na punktowej ocenie składanego wniosku oraz wprowadzenie obowiązku publikowania protokołu z prac komisji oraz kart ocen wniosków wraz z informacją o rozstrzygnięciu konkursu
  • dodania w rozdziale dotyczącym oceny realizacji programu obowiązku opisania w raporcie z realizacji programu, w jaki sposób realizowano opisane w programie formy współpracy oraz w jaki sposób Miasto wspierało dodatkowo zadania z obszarów, które zostały uznane za priorytetowe.
  • wprowadzenia do raportu z realizacji programu zestawienia porównującego planowaną kwotę przeznaczoną na realizację poszczególnych zadań z rzeczywistą kwotą wydatkowaną na dane zadanie.

  Formularz składania uwag wraz z aktualnie obowiązującym programem znajduje się na stronie Urzędu Miasta>>>