Sektor3 przypomina, że Zachodniopomorska Rada Pożytku Publicznego ogłosiła właśnie nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Kandydatów zgłaszać można tylko do 28 listopada 2014.

 

 

Czym jest ten Komitet Monitorujący?
To komitet powoływany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym (czyli Urząd Marszałkowski) działający jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze w sprawach związanych z realizacją RPO.

Zadaniem członków Komitetu Monitorującego jest zapewnienie właściwego wykorzystania, efektywnego wdrażania oraz ewaluacji RPO. Działanie komitetu monitorującego przejawia się przygotowywaniem różnego rodzaju rekomendacji obejmujących swoim zakresem zmiany kierunków i dostosowania metod wdrażania funduszy europejskich w ramach RPO.

Komitet Monitorujący, w skład którego wchodzą członkowie administracji publicznej oraz przedstawiciele partnerów (organizacji pracowników, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, środowiska naukowo-akademickiego, itp.) jest jednym z elementów procesu zarządzania środkami publicznymi, którego celem jest prawidłowe i wydajne wprowadzanie programów finansowych ze środków europejskich.

Działania, które może podejmować Komitet Monitorujący to m.in:

  • wypracowywanie obiektywnych kryteriów i sposobu oceny RPO,
  • nadzorowanie postępów w osiąganiu założonych celów i rezultatów wdrażania RPO,
  • podejmowanie decyzji o zmianach kierunków realizacji RPO.

Organizacje pozarządowe mogą wskazać 4 przedstawicieli w Komitecie Monitorującym RPO – wszystkim nam – jako społeczności działaczy pozarządowych – powinno zależeć, abyśmy wybrali "najlepszych z najlepszych" – osoby, które będą w stanie rozpowszechniać stanowiska organizacji pozarządowych oraz wpływać na ich uwzględnianie w decyzjach Komitetu Monitorującego.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłaszania kandydatur można znaleźć na stronie Zachodniopomorskiej Rady Pożytku>>>

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów a potem do udziału w wyborach!