Zachodniopomorsku Uniwersytet Ludowy rozpoczął swoją działalność. Idealne miejsce do spotkań, szkoleń, kursów, warsztatów czy obcowania ze sztuką. Gdzie się mieści?

Chcielibyśmy z największą przyjemnością, że w ostatnich dniach rozpoczął swoją działalność Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy. Jest to placówka nieformalnej edukacji osób dorosłych z bazą internatową. Idealne miejsce do spotkań, szkoleń, kursów, warsztatów czy obcowania ze sztuką. Jednocześnie chcemy nadmienić, że jesteśmy zaledwie 6 placówką tego typu w kraju a pierwszą i jedyną w województwie zachodniopomorskim. Jesteśmy jednocześnie członkami Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych oraz ekspertami w zespole ds. działalności UL w Polsce, powołanym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Swoją działalność ZUL poświęca szczególnie dorosłym mieszkańcom obszarów wiejskich i małomiasteczkowych. W związku z tym, że siedziba ZUL mieści się jedynie kilkanaście kilometrów od granicy z Niemcami to organizatorzy placówki postanowili poświęcić swoją działalność między innymi na naukę języka niemieckiego oraz polskiego mieszkańców obszarów przygranicznych (zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej). Ważne jest dla nas utworzenie miejsca spotkań międzykulturowych, w którym ludzie żyjący na pograniczu będą mieli okazję poznać swoich najbliższych sąsiadów. Chcielibyśmy aby ZUL stał się miejscem pielęgnowania tradycji regionalnych, lokalnych i narodowych. Aby mogło się tak
stać staramy się nawiązać kontakty z lokalnymi artystami, osobami zaznajomionymi z regionem, jego historią i tradycjami, aby następnie zaprosić ich do współpracy z naszą placówką. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest naszym nadrzędnym celem.

Głównym celem działalności uniwersytetu ludowego jest przygotowanie współczesnego człowieka do odpowiedzialnego funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Uniwersytety ludowe czynią to poprzez:

  • kultywowanie tradycji lokalnych, regionalnych, narodowych,
  • pielęgnowanie humanistycznych wartości kultury europejskiej, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości oraz empatii i wrażliwości na drugiego człowieka,
  • uświadamianie i analizę wyzwań globalnych współczesnego świata, takich jak np. kryzys ekologiczny czy migracyjny oraz budzenie postawy odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń i solidarności wobec innych narodów,
  • wspieranie rozwoju osobistego i potencjału jednostek w wiejskich społecznościach lokalnych, ale jednocześnie budowanie więzi społecznych, budowanie „wspólnoty uczącej się”.

W uniwersytetach ludowych stosowane są metody edukacji dorosłych wypracowane w trakcie ponad 150 letniej tradycji tych placówek (pierwsze uniwersytety ludowe powstały w Danii, Niemczech, Norwegii, Szwecji w połowie XIX wieku), oparte na tzw. pedagogii grundtvigiańskiej (od nazwiska ojca uniwersytetów ludowych N.F.S. Grundtviga). Polegają one na:

  • holistycznym podejściu do uczenia się;
  • partnerstwie nauczycieli i słuchaczy. Uniwersytet ludowy jest demokratycznie zarządzaną wspólnotą nauczycieli i słuchaczy. Jest żywym przykładem budowania wspólnoty poprzez konkretne formy, takie jak aktywny samorząd słuchaczy, gotowość do włączania słuchaczy w proces tworzenia programu, uwzględnianie w programie ich potrzeb i preferencji;
  • wolności w formułowaniu i realizowaniu programu. Przestrzeń uniwersytetu ludowego jest wolna od indoktrynacji, opiera się na wolności słuchaczy w kształtowaniu własnego światopoglądu. Nauczyciel wspiera słuchacza w jego rozwoju, nie narzucając mu własnej wizji świata. Podstawową zasadą w tej formie uczenia się jest dialog, uwzględniający szacunek do odmiennych poglądów, pochodzenia, wyznania, kultury. Wolność w uczeniu się w uniwersytecie ludowym wyraża się także w braku obowiązkowych egzaminów w procesie uczenia się, zarówno przed rozpoczęciem nauki czy na zakończenie.
  • uczeniu się poprzez praktykę.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie ZAPRASZAMY!!! Właśnie ogłosiliśmy kurs z zakresu wyplatania wikliny realizowany w systemie zaocznym, podczas 5 sobotnich spotkań.Kurs odbędzie się w miesiącach lipiec – wrzesień 2018 r. w siedzibie ZUL. Zapraszamy także na Herbatki taneczne w ZUL, spotkania cykliczne przy muzyce prowadzone przez wodzireja i mające na celu integrację uczestników spotkań w ZUL. W celu zapoznania się z naszą szerszą ofertą zapraszamy na stronę internetową www.zachodniopomorskiul.eu oraz Facebook-a !!!