Wynajem pomieszczenia

1. Wynajem pomieszczenia odbywa się na podstawie „Wniosku o udostępnienie składników majątku”

2. Wniosek rozpatrywany jest przez Komisję składającą się z 2 przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Kierownika Biura ds. Organizacji Pozarządowych.

3. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.

4. Do wniosku należy dołączyć:

a) plan działań podmiotu/grupy na kolejne 12 miesięcy (za szczególnym zwróceniem uwagi na gotowość do pozyskiwania środków zewnętrznych, działania adresowane do mieszkańców Szczecina, możliwy stopień wykorzystywania otrzymanego pomieszczenia, plan podjęcia działań mających na celu usamodzielnienie organizacji),
 
b) sprawozdanie z dotychczasowych działań organizacji.

5. Pomieszczenia przyznawane są przez Komisję.

6. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu pomieszczenia wnioskodawcy zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyzją głosu Przewodniczącego Komisji, którym jest Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych.

7. W przypadku odrzucenia wniosku lub wyczerpania się dostępnych pomieszczeń w ramach Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”, wnioskujący może złożyć wniosek o wsparcie infrastrukturalne opisane w §6, §7 oraz §8 Regulaminu Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”.

8. W przypadku przyznania przez Komisję pomieszczenia, wnioskodawca podpisuje umowę najmu z Polskim Czerwonym Krzyżem Zachodniopomorskim Zarządem Okręgowym w Szczecinie.

9. Wysokość czynszu ustalona jest wg preferencyjnej stawki 3,00 zł m2 + VAT. Poza czynszem Użytkownik będzie regulował opłaty za wywóz nieczystości proporcjonalnie do wielkości zajmowanego metrażu przedmiotowej umowy, a także za pobór wody ryczałtowo w wysokości 30,00 zł miesięcznie i za pobór energii elektrycznej na podstawie rachunku wystawionego przez Udostępniającego wg stanów licznika.

10. Okres najmowania pomieszczenia w SzIOP nie może trwać dłużej niż 30 miesięcy.

11. Użytkownik zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 50 zł z VAT.

Skip to content