W odpowiedzi na nasze pytanie z dnia 12 lutego 2013 r. Departament Pożytku Publicznego poinformował, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 234) i tym samym weszło w życie w dniu 21 lutego 2013 r.

Jednak, zgodnie z treścią rozporządzenia, określone w nim wzory sprawozdań znajdą zastosowanie dopiero do sprawozdań składanych w 2014 r. (za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r.).
Dlatego w 2013 roku obowiązuje nadal jeden wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2011 r., jest on taki sam, jak ten wykorzystywany w roku 2012.
       
Wzory sprawozdań są dostępne na stronie Departamentu Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl) w zakładce: prawo → akty prawne dotyczące III sektora → ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie → rozporządzenia.

Departament Pożytku Publicznego przypomniał jednocześnie, że wszystkie sprawozdania merytoryczne z działalności oraz finansowe organizacji pożytku publicznego od 2012 r. składane są jedynie w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie ich w bazie sprawozdań OPP dostępnej na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.

Sprawozdania należy zamieszczać do dnia 15 lipca roku sprawozdawczego (w przypadku OPP, których rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym) lub 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego (w  przypadku OPP, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym).

Informację przekazał nam Jan Karpowicz z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.