9 grudnia 2011 r. mija termin składania ofert w ramach czterech otwartych konkursów ofert ukierunkowanych na działania z osobami niepełnosprawnymi. W związku z konkursami Biura Organizacji Pozarządowych organizuje 5 grudnia szkolenie dla przedstawicieli organizacji zainteresowanych udziałem w tym konkursie.

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2011 roku o godzinie 12.00 w sali 335 OP Urzędu Miasta i dotyczyć będzie następujących konkursów składania ofert:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej>>>

Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną>>>

Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych>>> 

Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin>>>