Centrum Wolontariatu zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Trwający Europejski Rok Wolontariatu zachęca organizacje i instytucje do nawiązywania współpracy z wolontariuszami, a osoby indywidualne zaczynają myśleć o podjęciu wolontariatu. W związku z tym realizowane są działania na rzecz przygotowania wolontariuszy do pracy, wzmocnienia placówek korzystających z pomocy ochotników, organizowane są akcje i spotkania promujące wolontariat. Aby wesprzeć organizacje i instytucje zmierzające do wzmocnienia wolontariatu w swoim lokalnym środowisku w sposób profesjonalny Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES oferuje Państwu szkolenie „Zarządzanie wolontariuszami”.Szkolenie kierowane jest do osób ze Szczecina, które reprezentują organizacje pozarządowe, a także placówki publiczne, zainteresowanych organizowaniem, promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:
– rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy,
– koordynacja pracą wolontariuszy,
– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
– aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
– organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby, które znają tematykę szkolenia od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Każdemu z uczestników oferujemy zestaw materiałów szkoleniowych.

Termin szkolenia: 13 września 2011 (wtorek), godziny od 9.00 do 17.00

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie internetowej www.polites.org.pl w zakładce Szkolenia.

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 5 września 2011 r. (liczy się data wpływu). Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane mailowo, na adres wskazany w formularzu, 6 września 2011 r.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.


Szkolenie jest nieodpłatne.
Osoby do kontaktu: Anna Graczyk-Osowska, Ewelina Wołoszyk