Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. Bliskie spotkanie z listą płac, czyli kadry i płace w NGO w dniach 29-30 czerwca 2012

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Bliskie spotkanie z listą płac, czyli kadry i płace w NGO . Łącznie szkolenie trwa 8 godzin.

czas: 29 czerwca, godz.15-19, 30 czerwca, godz. 10.30-14.30
miejsce: SCWOP Sektor3, III piętro, sala multimedialna

Szkolenie kierowane jest do osób, które reprezentują organizacje pozarządowe z ternu Szczecina i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, które są zainteresowane lub odpowiedzialne za prawidłowe działania związane z zatrudnianiem personelu w organizacjach.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania kadrami. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • podstawowe definicje i zasady prawa pracy,
  • zasady rekrutacji, nawiązywania stosunku pracy i prowadzenia akt osobowych,
  • procedury zawierania umów cywilno- prawnych,
  • wynagrodzenia i listy plac czyli co to znaczy pozycja brutto/ brutto,
  • zatrudnianie wolontariuszy.

Szkolenie poprowadzi Justyna Maćkowiak– Od 1997 roku pracuje lub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Pomagała przy prowadzeniu księgowości, rozliczaniu projektów unijnych i dotacji celowych, sporządzaniu sprawozdań z działalności organizacji, sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych przy rozliczaniu dotacji, zatrudnianiu pracowników, prowadzeniu polityki finansowej.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych, polegających na ćwiczeniach z prawidłowego wyliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę czy umów cywilno-prawnych, wraz z naliczaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia i potrącaniem zaliczek na podatek dochodowy.

Przeprowadzone zostaną, także, dyskusje z uczestnikami szkolenia na temat problemów związanych z zatrudnianiem pracowników w ich organizacjach pozarządowych. Niezbędnym elementem do prawidłowego przebiegu szkolenia jest posiadanie przez każdego uczestnika kalkulatora. Szczegółowy program spotkania można pobrać TUTAJ.

Na życzenie uczestników wystawiamy zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej TUTAJ. Na zgłoszenia czekamy do 25 czerwca 2012.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl.

Informacje o wynikach rekrutacji prześlemy najpóźniej w dniu 26 czerwca 2012.

Serdecznie zapraszamy !

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.