Studenci dzienni i zaoczni Turystyki i Rekreacji US zapraszają do udziału w fajnej grze miejskiej „Bieg o życie” związanej z wigilią św. Andrzeja.

Zapraszamy do udziału w fajnej grze miejskiej organizowanej przez studentów dziennych i zaocznych Turystyki i Rekreacji US.

Rusza druga edycja Szczecińskiej Gry Miejskiej. Realizowana będzie ona w związku z wigilią św. Andrzeja pod nazwą „Bieg o życie”, która ukaże najbardziej mroczną historię…

www.facebook.com/SzczecinskieGryMiejskie
Już 27.11.2011 roku  START !

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „Bieg o życie”, 27 listopada 2011 r.

§ 1. Organizatorzy i partnerzy

Organizatorem gry miejskiej „Bieg o życie” (zwanej dalej „Grą”), jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Współorganizatorem Gry jest „Collegium”.

Osobami związanymi z obsługą imprezy są studenci, oznakowani odpowiednimi identyfikatorami i pracownicy US oraz instytucji, w siedzibach których odbywać się będą poszczególne etapy Gry.

§ 2. Zasady Gry

Gra zostanie przeprowadzona w niedzielę 27 listopada 2011 r. w godz. 11.00 -15.00 na terenie Starego Miasta w Szczecinie.

Celem Gry jest przybliżenie walorów kulturowych, przyrodniczych i zdrowotnych Szczecina, uczczenie stulecia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ukazanie starych, dobrze znanych miejsc w sposób zupełnie nowy i ciekawy.

Zadaniem uczestników Gry jest pokonanie całej trasy Gry (zarówno w pomieszczeniach jak i na wolnym powietrzu), wykonanie wszystkich zadań oraz zdobycie wszystkich niezbędnych rekwizytów. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry przed ich rozpoczęciem.

Koszt udziału w Grze wynosi 10 zł od osoby. Cena zawiera bilety wstępów do wszystkich odwiedzanych obiektów, realizację programu Gry oraz poczęstunek w restauracji Public Cafe. Wpłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto Collegium ul. Orawska 1 Szczecin 71-131 o numerze 54 12401864 1111 0000 2205 7550.

Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 3-4 osób w wieku powyżej 16 lat. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze oraz powinna być zaopatrzona w wygodne, ciepłe ubranie, które z uwagi na warunki zwiedzania może ulec zabrudzeniu, za które to zabrudzenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Każda Grupa zobowiązana jest do wskazania spośród siebie Lidera Zespołu podczas rejestracji internetowej.

Osoby niepełnoletnie powinny uczestniczyć w Grze wraz z osobą pełnoletnią uprawnioną do sprawowania nad nią opieki. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.

W Grze może wziąć udział nie więcej niż 100 zespołów o łącznej liczbie uczestników nie przekraczającej 300 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń Zespołów.
Zgłoszenia do Gry przyjmowane są na bieżąco do momentu wyczerpania zapisów na stronie pl-pl.facebook.com/SzczecinskieGryMiejskie, gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy wysłać e – mailem na adres rejestracja.szczecin@gmail.com.

Każdy Zespół, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z regulaminem oraz opłaty za udział wszystkich członków Zespołu otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry w tym numer swojego Zespołu.

Zespoły muszą między godziną 10.00 a 11.30 zgłosić się do stołu akredytacyjnego w Zamku Książąt pomorskich w Szczecinie, gdzie otrzymają pakiet startowy.

Gra rozpocznie się 27 listopada 2011 r. o godz. 11.00 równocześnie na wszystkich stacjach Gry. Zespoły posiadające pakiet startowy mogą rozpocząć Grę w dowolnym miejscu i czasie realizując poszczególne stacje w różnej kolejności.

Poszczególne stacje Gry dostępne są do godz. 14.30. Zespoły zobowiązane są zgłosić się na finał gry, który odbędzie się w holu głównym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o godzinie 15.00.

Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty, zaszyfrowane wskazówki i zbierać punkty.

Kolejności wykonywania zadań w odpowiednich punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu do danego punktu. Jeśli w danym punkcie znajduje się maksymalna liczba Zespołów, Zespół może poczekać aż będzie mógł przystąpić do zadania lub udać się do innego dowolnego punktu, a do ww. wymienionego wrócić później.

Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo.

W każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności gracze mogą zostać zdyskwalifikowani.

W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

22.1. Wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

22.2 Przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

Wygrywa Zespół, który jako pierwszy wykona wszystkie zadania i dotrze na ostatni punkt Gry, przechodząc przy tym całą trasę Gry i zdobywając największą ilość punktów.

Przy klasyfikacji kolejnych Zespołów będzie brana pod uwagę suma zdobytych punktów po wykonaniu wszystkich zadań. Nie ma znaczenia czas realizacji wszystkich zadań w Grze.

W przypadku jednakowej ilości punktów zebranej przez dwa lub więcej Zespoły o przyznaniu kolejnych miejsc będzie decydował czas wykonania zadań na wybranych stacjach a nie czas realizacji całej Gry.

Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi podczas finału Gry.

§ 4. Nagrody

Nagrodą główną dla zwycięskiego Zespołu jest nagroda Wojewody.

Dodatkowo Organizatorzy przewidzieli 2 wyróżnienia dla 2 kolejnych zespołów w rankingu po zakończeniu Gry.

Każdy z Zespołów, który ukończy Grę otrzyma Dyplom ukończenia gry.

Warunkiem odbioru nagrody głównej jest:

4.1. wygranie przez Zespół Gry zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, w tym zgodnie z postanowieniami § 3,

4.2. zgłoszenie się Zespołu na finał Gry określony w niniejszym Regulaminie

4.3. okazanie do wglądu dowodu tożsamości i podanie danych osobowych: imienia, nazwiska i dokładnego adresu każdego z uczestników ze zwycięskiego Zespołu;

4.4. pisemne potwierdzenie odbioru nagrody głównej przez każdego z uczestników ze zwycięskiego Zespołu.

Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.

W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym w pkt. 4.4. powyżej, albo w razie niespełnienia warunków tam określonych, prawo do nagrody wygasa.

Nagrody, które nie zostały odebrane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w par. 4 regulaminu, przepadają.

§ 5. Postanowienia końcowe

Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: http://pl-pl.facebook.com/SzczecinskieGryMiejskie.

W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

W przypadku zastrzeżeń uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres: na adres firmy Collegium, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, z dopiskiem „Gra miejska”.

Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.