21 października 2013 roku odbędą się wybory do Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawiciele organizacji wybiorą 9 osób spośród 51 zgłoszonych kandydatur.

Zadania Szczecińskiej Rady wskazane w uchwale Rady Miasta to:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

Zgodnie z ordynacją wyborczą prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady Pożytku ma każdy uprawniony przez władze organizacji przedstawiciel danej organizacji (wyłącznie po jednym przedstawicielu z każdej organizacji).

Karty do głosowania zostaną wydane w dniu Walnego Spotkania. Karty będą zawierać alfabetyczną listę nazwisk i imion kandydatów zgłoszonych podczas naboru i zwięzłą informację o sposobie głosowania.

Na karcie do głosowania należy wpisać znak „x” w kratce obok nazwisk i imion wybranych kandydatów w ilości nie więcej niż 9. Gdy na karcie do głosowania zostanie zaznaczonych 9 lub mniej znaków „x” przy nazwiskach i imionach kandydatów głos jest ważny. Gdy karta jest pusta, skreślona lub na karcie do głosowania zostanie zaznaczonych więcej nazwisk i imion kandydatów głos jest nieważny.

Głosowanie jest tajne, a głosy zbierane są do urny. Do Rady Pożytku wybierani są delegaci, którzy otrzymają w tajnym głosowaniu największą liczbę głosów.


XII Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych – 21.10.2013 g. 17 
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, pl. Armii Krajowej 1

Zobacz zestawienie kandydatów przygotowane przez Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin>>>


Poniżej przedstawiamy odpowiedzi kandydatów na pytania dotyczące najważniejszych zadań, które stoją przed Radą Pożytku oraz ich spojrzenia na kondycję Trzeciego Sektora w Szczecinie:

Joanna Bylińska (Szczecinianie Decydują)>>>

Teresa Fydrych (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza">>>

Dorota Korczyńska (Rodzice dla Szczecina)>>>

Ewa Koś („Z Naszej Strony” Fundacja Ewy Koś i Barbary Sikory)>>>

Bernarda Korycko (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR w Warszawie, Oddział w Szczecinie)>>>

Joanna Łaskarzewska (Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy)>>>

Marek Andrzej Magowski (Klub Kawaleryjski im.12 Pułku Ułanów Podolskich)>>>

Barbara Niepsuj (Fundacja Samarytanin)>>>

Magdalena Obuchowicz (Stowarzyszenie Przyjazny Szczecin)>>>

Andrzej Olszak (Forum Młodych Ludowców)>>>

Elżbieta Przerwa (Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych)>>>

Joanna Rucińska (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie)>>>

Monika Skrzetuska (Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN)>>>

Wojciech Spychała (Stowarzyszenie POLITES)>>>

Ryszard Stoltmann (Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Szczecin)>>>

Marta Szulc (Klub SEL)>>>

Maria Dorota Szymańska (Chorągiew Zachodniopomorska ZHP)>>>

Konrad Wrzecionowski (Polski Klub Ekologiczny, Okręg Zachodniopomorski)>>>

Andrzej Zielaskowski (Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Szczecin Dąbie)>>>