regulamin szkoleń w Sektor 3 Szczecin

Regulamin szkoleń organizowanych przez Sektor 3 Szczecin

Postanowienia ogólne

§1

Usługę szkoleniową  dla organizacji pozarządowych świadczy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 (zwane dalej CWOP Sektor3) za pośrednictwem Fundacji Sektor 3 (zwane dalej Organizatorem) na zasadach określonych w Regulaminie.

Cel szkoleń

§2

Celem głównym realizacji usług szkoleniowych jest wzmocnienie potencjału kadrowego NGO korzystających z usług Sektor 3 Szczecin, poprzez co organizacje te będą zdolne do niwelowania barier rozwojowych, wzmocnienia swojego potencjału i konkurencyjności, a także usprawnienia codziennego funkcjonowania w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Celem szczegółowym realizacji usług szkoleniowych jest zdobycie przez uczestników organizowanych przez Sektor 3 Szczecin szkoleń nowych kwalifikacji, a tym samym rozwój ich kapitału ludzkiego, co skutkować będzie zwiększeniem ich możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego.

Adresaci szkoleń

§3

Szkolenia adresowane są do członków, wolontariuszy lub osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – zwane dalej Organizacjami, mających swoją siedzibę na terenie Szczecina lub działające na terenie Szczecina.

Ogłoszenie o szkoleniu

§4

 1. Szkolenie dla osób wymienionych w §3  jest ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej Sektor 3 Szczecin pod adresem www.sektor3.szczecin.pl co najmniej 20 dni przed ustalonym terminem szkolenia. Zgłoszenia organizacji przyjmowane są w terminie podanym w ogłoszeniu. 
 2. Informacja o wyniku rekrutacji wysyłana jest drogą elektroniczną, na adres podany
  w formularzu zgłoszeniowym, nie później niż 5 dni przed organizowanym szkoleniem.
 3. Ogłoszenie o którym mowa w pkt 1 zawiera:
  1. tytuł szkolenia,
  2. termin szkolenia,
  3. czas trwania szkolenia,
  4. adresatów szkolenia,
  5. imię i nazwisko/imiona i nazwiska prowadzących szkolenie,
  6. ramowy harmonogram szkolenia uwzględniający poruszane  zagadnienia,
  7. termin zakończenia rekrutacji,
 4. linki do:
  1. formularza zgłoszeniowego on-line,
  2. regulaminu szkoleń.
 5. dane kontaktowe (telefon, e -mail) do pracownika Sektor 3 Szczecin odpowiedzialnego za rekrutację,
 6. informację o źródle dofinansowania.

Zgłoszenia

§5

Osoby wymienione  w §3,   które chcą skorzystać z usługi szkoleniowej, wypełniają formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej Sektor 3 Szczecin. Formularz składa się z następujących pól:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. nazwa reprezentowanej organizacji,
 4. NIP, REGON lub inny nr. ewidencyjny reprezentowanej organizacji,
 5. informacja o poziomie wiedzy/umiejętnościach związanych z tematyką szkolenia,
 6. telefon kontaktowy,
 7. adres e-mail kontaktowy,
 8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 9. potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoleń,
 10. dodatkowe pola wymagane przez grantodawcę.

Wybór uczestników

§6

 1. Wyboru uczestników dokonuje pracownik Sektor 3 Szczecin.
 2. Pierwszeństwo wyboru mają:
  1. przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów,
  2. osoby w wieku poniżej 30 roku życia,osoby,
  3. które nie brały wcześniej udziału w szkoleniach oferowanych przez Sektor 3 Szczecin.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru nie więcej niż 2 osób reprezentujących tę samą organizację.  

Zobowiązania Organizatora

§7

 1. Organizator szkolenia zobowiązuje się do:
  1. zatrudnienia specjalistów w dziedzinie, której dotyczy szkolenie,
  2. zorganizowania i zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia szkolenia,
  3. zapewnienia materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia,
  4. wystawienia na prośbę uczestnika imiennego certyfikatu  uczestnictwa w szkoleniu, podpisanego przez przedstawiciela Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. nieuwzględniania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności,
  2. skreślenia z listy uczestników osób, które nie wypełniły dokumentów wymaganych przez Organizatora.

Zobowiązania uczestnika szkolenia

§8

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do:

 1. wypełnienia wymaganych przez Organizatora dokumentów zgłoszeniowych,
 2. aktywnego uczestnictwa w szkoleniu,
 3. obecności  na całym szkoleniu,
 4. zgłoszenia nieobecności na szkoleniu  minimum 2 dni przed terminem szkolenia,
 5. wypełnienia ankiety przed i po szkoleniu,
 6. wpisania się na listę obecności.

Dodatkowe informacje

§9

Bieżące informacje o przebiegu rekrutacji będą opublikowane na stronie www.sektor3.szczecin.pl Dodatkowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl oraz od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00 osobiście w siedzibie Sektor 3 Szczecin lub pod numerem telefonu 91 350 82 99.

Skip to content