Uwaga uwaga NGOsy z naszego województwa! Do 23 października trwają konsultacje projektu uchwały „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. 

Podstawa prawna

Działając na podstawie Uchwały Nr XLV/532/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedkłada do konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118, r. z późn. zm.).

Po co konsultacje?

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym, działającym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uprawniona do konsultacji jest Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Z uwagi na szczególny charakter dokumentu, mającego istotne znaczenie dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych, konsultacje przeprowadzone zostaną również z szerszym gronem. 

Czas trwania oraz forma konsultacji 

14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia członkom Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego projektu Programu oraz jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, a także rozesłania w formie elektronicznej bezpośrednio do organizacji pozarządowych. 

Opinię dotyczącą konsultowanego projektu uchwały Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe powinny wyrazić pisemnie korzystając z załączonego formularza zgłaszania opinii i dostarczyć w następujący sposób:

  • złożyć w siedzibie Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mieszczącej się przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie;
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,  ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Wydział Współpracy Społecznej. Program współpracy z NGO na 2016 rok”. 

Za prawidłowy termin złożenia opinii uznaje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Informacje o konsultacjach uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” udostępnione zostaną na stronie internetowej www.wzp.pl i www.bip.wzp.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Małgorzata Kuncewicz – Główny Specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej UM WZ. 

Załączniki (dostępne na stronach WZP)

– projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,

– formularz zgłaszania opinii.

Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016