Organizacje założycielskie

Obecnie SCWOP Sektor3 jest działaniem realizowanym przez 2 organizacje pozarządowe – Fundację Sektor 3 oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Do końca 2014 roku, SCWOP Sektor 3 był działaniem 5 organizacji pozarządowych:

Organizcje założycielskie – Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż, podobnie jak Czerwony Krzyż na świecie zrodził się z idei niesienia pomocy ludziom dotkniętym klęskami wojen, głodu, epidemii różnych chorób. Niesie pomoc tym wszystkim, którzy jej oczekują „…bez jakiejkolwiek dyskryminacji zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych…”. Od początku powstania organizacji aktualne są i ściśle przestrzegane jej zasady: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność.

 Organizacje założycielskie - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Organizcje założycielskie – Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość powstało w 2004 roku. Od tego czasu aktywnie działa aktywnie w zakresie budowania tożsamości Szczecina i jego okolic m. in. wydając publikacje, organizując wystawy, animując różnego rodzaju wydarzenia m. in. akcję "Drzewka Pamięci" czy debaty z cyku "Czas na Debatę". CPT aktywnie wspiera rozwój ekonomii społeczne,j m. in. organizując Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie i przegląd Filmów Społecznych „Uda się”. Stowarzyszenie jest również inicjatorem powstania Inkubatora Ekonomii Społecznej w Policach i regionalnego partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Od początku istnienia CPT aktywnie wspiera rozwój aktywności lokalnej mieszkańców w Szczecinie i w Nowym Warpnie.

Organizacje założycielskie - Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość


Organizcje założycielskie – Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie powstało w 2002 roku a swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa "polites", które można tłumaczyć jako "obywatel". Misją Stowarzyszenia POLITES jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Stowarzyszenie prowadzi m.in: Regionalne Centrum Wolontariatu (biuro pośrednictwa wolontariatu, skierowane do osób zainteresowanych aktywnością na rzecz innych), programy na rzecz zwiększania aktywności mieszkańców regionu, szkolenia i konsultacje wniosków dla programu Młodzież w działaniu, punkt informacyjny dla młodzieży EURODESK.


Organizacje założycielskie - Stowarzyszenie POLITES


Organizcje założycielskie – Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów (SLiF) to organizacja wspierająca, której misją jest działanie na rzecz dobra wspólnego przez tworzenie przestrzeni dla społecznego rozwoju. Działalność SLiF ma dwa zasadnicze kierunki. Pierwszy dedykowany jest liderom i fundraiserom i ma na celu rozwijanie ich kompetencji (oparty na szkoleniach, doradztwie, spotkaniach z ekspertami oraz konferencjach). Drugi to aktywność członków przejawiająca się w planowaniu, pozyskiwaniu funduszy i koordynacji projektów własnych, partnerskich lub zleconych.


Organizacje założycielskie - Stowarzyszenie Liderów i Fudnraiserów


Organizcje założycielskie – Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych "TWIKS"

Stowarzyszenie TWIKS powstało w 2007 r. Zostało założone przez grupę pasjonatów, którzy chcieli niezależnie realizować działania na rzecz społeczności lokalnej. Działalność TWIKS nastawiona jest głównie na rozwój zasobów ludzkich, działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, promocję zdrowia oraz pracę na rzecz środowisk defaworyzowanych. Do tej pory zrealizowano projekty ze środków ministerialnych, miejskich oraz europejskich aktywizując młodzież, dzieci, rodziców oraz bezrobotnych.

Organizacje założycielskie - Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych


Organizacje założycielskie powołały do życia Fundację Sektor 3, która przejeła wszelkie formalności związane z prowadzeniem i utrzymanie SCWOP Sektor 3

Organizacje założycielskie
 

Skip to content