Trwają konsultacje propozycji zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie obowiązkowo wkładu własnego dla finansowania projektów miękkich.

W praktyce oznacza to znaczne utrudnienia dla większości przedstawicieli partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych w dostępie do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wkład własny może być wymagany w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów w komponencie centralnym, jak i regionalnym, przy czym jego wysokość nie będzie wynosić więcej niż 15% wartości wkładu publicznego – taki zapis Szczegółowego Opisu Priorytetów został w nowych propozycjach rozszerzony i obejmie wszystkie projekty miękkie.

W praktyce oznacza to znaczne utrudnienia dla większości przedstawicieli partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowym w dostępie do Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL jest dokumentem uzupełniającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Można więc powiedzieć, że jego zapisy stanowią część konstytucji do realizacji polityk unijnych w oparciu o fundusze europejskie, określający zasady wydatkowania funduszy europejskich. Plan działania jest dokumentem, który szczegółowo określa roczny harmonogram wydatków unijnych pieniędzy, kryteria konkursowe dla projektów mających uzyskać dofinansowanie oraz preferowane formy wsparcia (typy projektów). Plany działania opierają się o zasady zawarte w Programach Operacyjnych oraz Szczegółowych Opisach Priorytetów.
Obowiązkowy wkład własny został dopisany do m.in. do obszarów (ważne z punktu widzenia org. pozarządowych) :
 1. Działanie 1.3 OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY INTEGRACJI I AKTYWIZACJIZAWODOWEJ (tabela 1.3 wiersz 24, str. 40);
 2. Działanie 1.5 WSPIERANIE ROZWIĄZAŃ NA RZECZ GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO ( tabela 1.5, wiersz 53, str.55);
 3. Działanie 2.1 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI, (tabela 2.1, wiersz 24, str. 66);
 4. Działanie 2.3 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH ORAZ POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA (tabela 2.3,  wiersz 24, str. 80);
 5. Działanie 3.3 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (tabela 2.3,  wiersz 24, str. 106);
 6. Działanie 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA (tabela 5.4, wiersz 24, str. 185);
 7. Działanie 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO (tabela 5.5, wiersz 24, str. 191);
 8. Działanie 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE (tabela 6.1, wiersz 24, str. 201);
 9. Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ISAMOZATRUDNIENIA            (tabela 6.2, wiersz 24, str.212);
 10. Działanie  7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI( tabela 7.1, wiersz 24, str 224);
 11. Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIESEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ( tabela 7.2, wiersz 24, str. 234)
 12. Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI( tabela 7.3, wiersz 24, str. 245);
 13. Działanie 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE( tabela 8.1, wiersz 24, str.254) ;
 14. Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCHW SYSTEMIE OŚWIATY( tabela 9.1, wiersz 24, str. 279);
 15. Działanie 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (tabela 9.2, wiersz 24, str. 290);
 16. Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY( tabela 9.4, wiersz 24, str.297);
 17. Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH (tabela 9.5, wiersz 24, str. 302);
 18. Działanie 9.6 UPOWSZECHNIENIE UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH (tabela 9.6, wiersz 24, str. 307);
Proponowane modyfikacje w SzOP-ie są już wprowadzane do zapisów Planów działań. Nie oznacza to jednak, że muszą być one zaakceptowane. Zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i dolnośląskim, wkład własny został wyłączony z zapisów przyszłych Planów działań. Udało się to dzięki współpracy wszystkich partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, którzy działając wspólnie przekonali Podkomitet, by nie wprowadzał tej zasady jako obowiązującej na rok 2012. Czekamy, jak sprawy potoczą się w innych województwach. Na Mazowszu Podkomitet zbiera się już w najbliższy poniedziałek, 24 października.
Te przykłady pokazują, że jest o co walczyć w samym procesie konsultacji SzOP-u. Zachęcamy wszystkich przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do podobnych (jak to było w przypadku Warmii i Mazur oraz Dolnego Śląska) działań: tworzenia koalicji oraz przesyłania uwag do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Uwagi do Szczegółowego Opisu Priorytetów odnoszące się do propozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego należy przesyłać na adres: e-mail: pawel.szymanski@mrr.gov.pl w terminie do 26 października 2011 r. Dokument ze wszystkimi proponowanymi zmianami znajdziecie Państwo na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/SzOP_pazdziernik_2011.pdf
Warto podkreślić, że zasady horyzontalne, które są zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów, stanowią podstawowe wytyczne dla wydatkowania wszystkich projektów z funduszy unijnych w ramach PO KL i obowiązują ponad Planami działań. Jeśli zasada o wkładzie własnym w takiej formie( przypisana wszystkim projektom miękkim) pozostanie w SzOP-ie, mimo nie uwzględniania konkretnych zapisów dotyczących wkładu własnego w Planach Działań, to będzie ona obowiązywała. Oznacza to, że wywalczone przez organizacje pozarządowe i partnerów społecznych w Podkomitetach Monitorujących województwa dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego, zmiany wyłączające wkład własny z projektów miękkich w ramach PD, nie będą miały znaczenia, a wkład ten będzie wymagany.

źródło: ngo.pl