Czy wniosek o dotację składany do FIO jest jawny? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że tak – tym samym oferty składane w ramach konkursów wg ustawy o pożytku stanowią informację publiczną i są jawne – nie ważne kto je składa i czego dotyczą.

W czerwcu 2012 do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wnioskujący zwrócił się  o udostępnienie skanu wniosku organizacji, która złożyła ofertę w otwartym konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2012 i przesłanie go na adres e-mail. Po 6 miesiącach wymiany maili i pism zapadł w Warszawie wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.


W odpowiedzi na wniosek Minister Pracy i Polityki Społecznej stwierdził, że oferta realizacji zadania publicznego nie jest informacją publiczną i podpierał się argumentami, aby wskazanej we wniosku oferty nie udostępniać. Według MPiPS oferty realizacji zadania publicznego nie figurują w katalogu informacji publicznych wskazanych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (choć zaznaczyć trzeba, że zaprezentowany katalog ma charakter otwarty i wskazuje między innymi, co jest informacją publiczną). Drugi argument Ministra – Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uzupełnia Ustawę o dostępie do informacji publicznej i  wskazuje tryb ogłaszania ofert, niemniej jednak nie świadczy to o tym, że taka oferta jest dokumentem urzędowym. Ministra nie przekonał argument, że skoro oferty w trybie „małej dotacji” są publikowane w BIP, to analogicznie, oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert także powinny być udostępnianie.

Po wymianie maili i znacznym przekroczeniu 14 dniowego ustawowego terminu udostępnienia informacji publicznej przez Ministerstwo wnioskujący zdecydował o skierowaniu sprawy do sądu poprzez złożenie skargi na bezczynność Ministra w zakresie nie udostępnienia żądanej informacji (o bezczynności można poczytać tutaj).

W dniu 11 grudnia 2012 r. Wojewódzki Sąd w Warszawie wydał wyrok zobowiązujący Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrzenia wniosku. Sam wniosek oferty FIO dotarł na wskazany we wniosku adres e-mail 6 lutego 2013 w pełnej treści i postaci.

Co to oznacza dla ofert realizacji zadania publicznego?
Przede wszystkim to, że jak inne dokumenty oferty są dokumentami podlegającymi udostępnieniu na zasadzie ustawy o dostępie do informacji publicznej: jak wskazuje się bowiem w orzecznictwie, informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych (…). Po drugie, że ustawa o działalności pożytku publicznego wskazuje jedynie wyczerpujący sposób ogłaszania wyników otwartego konkursu ofert. Nie opisuje w jaki sposób udostępniać konkretne oferty zainteresowanym – stąd konieczność odwołania się do zapisów ustawy o informacji publicznej.

Z pełną treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. II SAB/Wa 395/12 można zapoznać się tutaj.

Co to jest informacja publiczna? Uogólniając jest to każda informacja dotycząca działalności administracji – przykładowo zaczynając na umowie, fakturze, notce a kończąc na zarządzeniach i uchwałach. Informacje publiczne tworzą osoby sprawujące funkcje publiczne, pracownicy urzędów, spółek i wszyscy inni pracujących w administracji, spółkach komunalnych czy organizacjach pozarządowych, które dysponują środkami publicznymi pozyskanymi m.in. w konkursach organizowanych przez urzędu gmin. Więcej na ten temat można przeczytać na stronach Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.  


Komentarz

Wyrok WSA w Warszawie wskazuje jednoznacznie,  że oferta realizacja zadania publicznego stanowi informację publiczną. Stąd, więc, możliwość (może nawet konieczność) aby takie oferty były upubliczniane w BIP, tak samo jak oferty składane w trybie „małej dotacji”. Każdy obywatel jest upoważniony do tego aby sprawdzać jak wydawane są jego pieniądze a co więcej co jest realizowane. Dla piszących oferty realizacji zadań publicznych jest to również możliwość aby zapoznać się z wnioskami, które wygrywają konkursy aby podnosić swoją wiedzę i kompetencje na temat tego jak taka oferta powinna wyglądać, co zawierać, jak powinna łączyć elementy aby komisje oceniające były pewne, że powierzenie lub wsparcie danego zadania będzie zgodne z prawidłowym wydatkowanie środków publicznych.

Jakub Sztombka