Do 18 października szczecińskie organizacje mogą zgłaszać kandydatury na członków komisji konkursowych na rok 2024.

Zapraszamy szczecińskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2024 r.

Podstawowe informacje:

Działając na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Szczecin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych.  Kompetencją komisji jest opiniowanie ofert organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków miejskich zadań publicznych, realizowanych w roku 2024 w trybie ww. ustawy.

Celem naboru kandydatów jest stworzenie bazy reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy będą powoływani w skład komisji, aby opiniować i rekomendować Prezydentowi Miasta Szczecin jakie projekty organizacji w ramach otwartych konkursów ofert winny być realizowane na rzecz mieszkańców oraz naszego miasta. Taka forma współpracy z sektorem pozarządowym ma zapewnić bezstronność, jakość i rzetelność podejmowanych decyzji.

Wymagania

Nabór dedykowany jest do osób:

 1. reprezentujących organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Miasto Szczecin zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,
 2. posiadających znajomość  przepisów ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. znających specyfikę pracy w III sektorze, rozumiejących potrzeby środowiska organizacji pozarządowych,
 4. posiadających doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez sektor pozarządowy lub biorących udział w ich organizacji,
 5. będących obywatelem(ką) Rzeczypospolitej Polskiej i korzystających
   w pełni z praw publicznych,
 6. nie podlegających wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  2023 r. poz. 775),
 7. wyrażających zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert.

Informacje ogólne:

 1. w skład komisji konkursowych wchodzą przedstawiciele administracji oraz sektora pozarządowego,
 2. posiedzenia komisji konkursowych odbywają się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,
 3. posiedzenia odbywają się w sposób stacjonarny w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin lub zdalny za pośrednictwem platformy zoom,
 4. komisja konkursowa opiniuje oferty w oparciu o elektroniczny generator wniosków Witkac,
 5. członkowie komisji konkursowych opiniują oferty złożone
  w około 85 konkursach,
 6. praca w komisjach jest pracą społeczną. Udział w posiedzeniach jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów za stawiennictwo na posiedzeniach.

Zgłaszanie kandydatów:

Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej dokonuje się poprzez dostarczenie do Urzędu  prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia) wybierając jedną z poniższych form:

 1. przesyłanie pocztą tradycyjną  lub złożenie osobiście w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-49, 70-783 Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego,
 2. przesłanie skanu podpisanego formularza pocztą elektroniczną, na adres
  e-mail Biura Dialogu Obywatelskiego bdo@um.szczecin.pl (dla ważności oryginał formularza zgłoszeniowego należy dosłać pocztą tradycyjną  na wskazany powyżej adres Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin).

Uwaga! Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze kandydatów do komisji konkursowej nie podlegają rozpatrzeniu. Po zakończonym naborze zgłoszeń i weryfikacji złożonych wniosków,  osoby zakwalifikowane na członków komisji konkursowej zostaną niezwłocznie poinformowane drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Termin: Zgłoszenia należy składać w terminie od 2 października do 18 października 2023 r.(obowiązuje data wpływu zgłoszenia).

Czekamy na Państwa zgłoszenia!