Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start pierwszego naboru a na wnioski czekamy od 20 lutego do 12 marca 2020 r.

Program #mikroDOTACJE2020 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2020 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85 000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikroDOTACJI. Podczas pierwszego naboru wesprzemy inicjatywy na łączną kwotę 45 000 zł. Za priorytetowe działania w pierwszym naborze uznaje się działania realizowane w trakcie trwania Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych 8 – 14 czerwca 2020 oraz inicjatywy na rzecz seniorów, osób młodych lub realizowane przez młode organizacje. W roku 2020 skupimy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte inicjatywy i działania, które spełniają m.in. następujące warunki:

 • mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • inicjują działania na rzecz odbiorców,
 • angażują i włączają społeczności lokalne w realizację zaplanowanych działań,
 • kwota dofinansowania mikrodotacji nie przekracza 2000 zł brutto
 • nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym, m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski, inicjatywą lokalną),
 • nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin,
 • są realizowane przez szczecińskie organizacje pozarządowe, inicjatywy kierowane są do mieszkańców Miasta Szczecin.

Termin realizacji #mikrodotacji2020 pierwszego naboru zostaje określony na okres: 1 kwietnia – 15 lipca 2020 roku. Nabór wniosków obywa się w dniach 20 lutego – 12 marca 2020 roku do godziny 17.00 za pomocą formularza zgłoszeniowego tj. wniosku o mikroDOTACJĘ. Najważniejsze dokumenty:

 • wniosek o mikroDOTACJE dla naboru 1[docx],
 • oświadczenie dla organizacji występującej jako Opiekun dla grupy nieformalnej – wersja edytowalna [doc],
 • karta oceny formalnej – wersja poglądowa [docx],
 • karta oceny merytorycznej – wersja poglądowa [docx],
 • karta oceny globalnej – wersja poglądowa [docx],
 • regulamin programu mikroDOTACJE2020 – wersja poglądowa [docx],
 • porozumienia organizacja z grupą – wzór [doc].

Wnioski można składać:

 • osobiście, w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin, przy al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, pokój 4/21,
 • elektronicznie, poprzez przesłanie podpisanych wniosków w formacie .pdf na adres e-mail Operatora, tj. biuro@sektor3.szczecin.pl (w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację inicjatywy tożsama, papierowa wersja będzie musiała być dostarczona do Operatora).

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych przed złożeniem wniosku

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu „mikrodotacje” i uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dot. konkursu w jednym z następujących terminów:

 • (wtorek) 25 lutego 2020 roku, o godzinie 17.00, w siedzibie Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63,
 • (sobota) 29 lutego 2020, o godzinie 12.30, w siedzibie Centrum Seniora Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 16/U2,
 • (czwartek) 5 marca 2020, o godzinie 11.30, w siedzibie Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Dodatkowo informujemy, że przez cały okres trwania konkursu i programu „mikroDOTACJE” istnieje możliwość organizacji indywidualnych spotkań informacyjnych i doradczych po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 91 350 82 99 lub e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.