Mail: biuro@sektor3.szczecin.pl   Telefon: 91-350-82-99

mikroDOTACJE

mikrodotacje-sektor-3Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym realizowanym przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor3. W ramach konkursu wspartych zostanie minimum 8 inicjatyw i działań na kwotę nie większą niż 2000 zł każda. O przeznaczoną na wszystkie mikroDOTACJE kwotę w wysokości 17 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z terenu Szczecina, które realizują działania na rzecz mieszkańców Szczecina we wszystkich sferach pożytku publicznego. Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych.

Każdy pomysł, akcja i działanie jest warty wsparcia a jak pokazują szczecińskie organizacje – jest ich wiele. W ramach programu wsparciem nie mogą być jednak objęte inicjatywy, które finansują lub współfinansują i łączą z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski), stanowią wkład finansowy czy merytoryczny do już realizowanych zadań publicznych finansowanych ze źródeł publicznych.

Wszystkie działania powinny skupiać się przede wszystkim na inicjowaniu nowych działań na rzecz odbiorców oraz angażowaniu i włączaniu społeczności lokalnych w realizację zaplanowanych działań. Za priorytetowe w 2016 roku inicjatywy uznaje się pomysły: inicjujące działania w obszarach i działaniach na rzecz osób w wieku emerytalnym; których rezultaty, pozwolą na zachowanie ciągłością po zakończonej mikrodotacji; realizowane przez młode organizacje pozarządowe z terenu Szczecina.

termin konkursu i składania wniosków o finansowanie działań: 13 – 26 października 2016 roku, do godziny 17:00. Wnioski złożone przed i po terminie składania wniosków nie będą przyjmowane.

sposób składania wniosków na mikrodotacje: złożenie wniosku w wersji papierowej w siedzibie Sektor 3 Szczecin lub elektronicznej na adres biuro@sektor3.szczecin.pl

wysokość środków finansowych i limity wydatków: każda z mikrodotacji zostanie wsparta środkami finansowymi w wysokości maksymalnie 2 000 zł. Organizacja ubiegająca się o środki finansowe musi zapewnić min. 10% wkładu własnego (dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego – finansowy, osobowy). Dla wydatków promocyjnych i administracyjnych zastosowano limit w wysokości 15% na każdy.

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru wniosków w ramach programu mikroDOTACJE znajdują się w regulaminie programu dostępnym poniżej, który jest podstawą realizacji programu.


Dokumenty do pobrania

[doc] wniosek o mikrodotację

[pdf] regulamin programu mikroDOTACJE

[pdf] karta oceny formalnej wniosku o mikroDOTACJE

[pdf] karta oceny merytorycznej wniosku o mikroDOTACJE


Spotkania informacyjne

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu „mikrodotacje” i uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dot. konkursu w jednym z następujących terminów:

13 października 2016 roku, g.17 – siedziba Sektor 3 Szczecin

19 października 2016 roku, g.12 – siedziba Sektor 3 Szczecin

22 października 2016 roku, g. 11 – siedziba Sektor 3 Szczecin

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Dodatkowo informujemy, że przez cały okres trwania konkursu i programu „mikroDOTACJE" istnieje możliwość organizacji indywidualnych spotkań informacyjnych i doradczych po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 91 350 82 99 lub e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.


Najczęściej zadawane pytania

1. Kogo wpisać w harmonogramie wniosku o mikrodotacje, w kolumnie dotyczącej opisu osób odpowiedzialnych za realizację danego działania?

W tej części wniosku należy wskazać osoby odpowiedzialne i realizujące dane działanie. Jeśli je znamy i wiemy kto będzie działał w poszczególnych inicjatywach można te osoby wpisać z imienia i nazwiska. Jeśli te osoby, na etapie pisania wniosku, nie są jeszcze nam znane można posłużyć się ogólnymi nazwami czynności, które będą wykonywać np. trener, animator, trener koszykówki, prowadzący szkolenie, prelegent, pracownik administracyjny i in. Zakres nazewnictwa czy wpisywania osób z imienia i nazwiska zależy od Was.

2. Czy składając jeden wniosek o mikrodotację można być dodatkowo partnerem/ drugim oferentem w innym wniosku?

Nie. W konkursie na mikrodotację każda z organizacji może złożyć jeden wniosek. Oznacza to, że składa go samodzielnie lub w partnerstwie z inną organizacją/ organizacjami.

3. Co oznacza wiek emerytalny czy działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym?

Wiek emerytalny w skrócie oznacza czas, w którym dana osoba uzyskała uprawnienia do otrzymywania świadczeń z tytułu „dożycia”. Wiek ten może być różny dla poszczególnych osób lub związany z ich pracą czy warunkami, w których pracowali. Przyjmuje się, że wiek ten jest osiągany przez kobiety ok. 60 roku życia i mężczyzn ok. 65 roku życia, jednak nie jest to regułą i zależy od indywidualnej sytuacji.  

4. Co oznacza, że pomysł określony w mikrodotacji powinien „inicjować nowe działania na rzecz odbiorców”?

Nowe działania oznaczają przede wszystkim, że planowane we wniosku o mikrodotacje inicjatywy nie mogą być dopełnieniem tych, które już są realizowane i jednocześnie dofinansowanie ze środków publicznych. Dodatkowo, nowość podejmowanych działań powinna skupiać się na tych aspektach, które Wasza grupa odbiorców nie miała jeszcze okazji poznać lub planowane przez Was działania są kierowane do nowych osób, które wcześniej nie korzystały z określonych akcji/ inicjatyw.


Szczegółowych informacji na temat programu udziela zespół Sektor 3 Szczecin pod numerem telefonu 91 350 82 99 lub e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl. Program mikrodotacje jest częścią zadania publicznego "Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – Program "mikroDOTACJE"" współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin. Program realizowany jest w systemie i ramach regrantingu. 


Wyłączenia

Fundacja Sektor3 została utworzona przez podmioty prawne tj. Stowarzyszenie POLITES, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS oraz Centrum Rozwoju Społeczno- Gospodarczego sp. z o.o.. Biorąc pod uwagę, że podmioty fundujące Fundację są podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie w celu zachowania przejrzystości przedstawiciele oraz członkowie tych podmiotów zostają wyłączeniu z procedury naboru na członków komisji oceny wniosków a same podmioty nie mogą złożyć oferty w ramach ww. konkursu.


Komisja Oceny Wniosków w ramach programu

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Oceny Wniosków w ramach programu "mikroDOTACJE". Zadaniem członka komisji jest ocena przekazanych do Fundacji Sektor 3 wniosków o mikrodotacje. Na podstawie ocen całej Komisji zostaną wyłonione wnioski dofinansowane w ramach programu. Zgłoszenia można nadsyłać na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl lub dostarczyć osobiście do biura Sektor 3 Szczecin przy al. Wojska Polskiego 63, Szczecin (IV piętro, p. 4/21).

[pdf] regulamin pracy komisji oceny

[doc] formularz zgłoszeniowy


Wyniki naboru wniosków w ramach programu "mikroDOTACJE" ogłoszone w dniu 7 listopada 2016 roku dostępne są TUTAJ.

 

 

png-mdotacje-info-o-finansowaniu