Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w drugim naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2023.

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start drugiego naboru – na wnioski czekamy od 28 sierpnia 2023 do 17 września 2023 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 25 września 2023 do 17 grudnia 2023.

Program #mikroDOTACJE 2023 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin, na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2023 na realizację inicjatyw w programie #mikroDOTACJE 2023 przeznaczono 80 000 zł. W naborze 1 rozdysponowano kwotę 40.000 zł, na inicjatywny w naborze 2 przeznaczyliśmy 40.000 zł. W szczególnych przypadkach, Komisja Oceny Wniosków, może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w danym naborze. 

Minimalna kwota dofinansowania mikrodotacjiwynosi 1.000,00 zł brutto, a maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 3.000,00 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Za działania priorytetowe w naborze drugim uznaje się prowadzenie inicjatyw na terenach rewitalizacyjnych określonych przez Gminę Miasto Szczecin, inicjatywy na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej, inicjatywy realizowane przez młode organizacje pozarządowe.
W roku 2023 skupiamy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

UWAGA! Od 05.09.2021 r. każda organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowane
z udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi  z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). Każdy ze złożonych wniosków o mikrodotację podlega ocenie formalnej – zapewnienie dostępności, o której mowa powyżej, jest kryterium dopuszczenia formalnego organizacji składającej wniosek do udziału w konkursie. Nie zamieszczenie informacji o zasadach dostępności będzie skutkowało odrzuceniem oferty na poziomie formalnym.

Zapraszamy do składania ofert na realizację mikrodotacji. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu oraz uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych online, na temat programu #mikroDOTACJE 2023.

  • Spotkanie informacyjne online 1 – 06.09.2023 (środa), godz. 13.00
  • Spotkanie informacyjne online 2 – 09.09.2023 (sobota), godz. 11.00
  • Spotkanie informacyjne online 3 – 14.09.2023 (czwartek), godz. 17.00

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się TUTAJ

Kontakt dla wnioskodawców: Agata Margraf-Wojciechowska, Jakub Sztombka: biuro@sektor3.szczecin.pl, telefon 91 350 82 99, poprzez system Witkac.pl

Najważniejsze dokumenty można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu – www.mikrodotacje.pl


UWAGA!!! Wnioski w ramach konkursu mikroDOTACJE mogą być składane TYLKO poprzez platformę WITKAC.PL (konkurs będzie aktywny od dnia 25.08.2023)