Likwidator Fundacji Ludzkie Ścieżki z siedzibą w Szczecinie (KRS: 0000597833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.02.2018 roku Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji Ludzkie Ścieżki. Na likwidatora wyznaczono Panią Iwonę Makowską.

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 września 2018 roku.

W związku z powyższym likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 31.01.2019. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres e-mail: fundacjaludzkiesciezki@wp.pl