Krzysztof Sowa, Likwidator Fundacji na rzecz promocji miast i atrakcji miejskich „Hot-Point” w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zawadzkiego 49/6 (71-246), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400902, informuje, iż w dniu 1 listopada 2019 r. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o jej rozwiązaniu.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji, aby do dnia 10 stycznia 2020 r. zgłosili swoje ewentualne wierzytelności.

Likwidator informuje jednocześnie, że zgodnie z posiadaną wiedzą Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.