Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono zapisy o możliwości realizacji przez mieszkańców indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, inicjatywy lokalnej w zakresie wskazanym w Ustawie.

Dodanie rozdziału 2a do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwala na zaplanowanie wraz z jednostką samorządu terytorialnego inicjatyw, które mają służyć realizacji potrzeb społeczności lokalnej.

W Sektorze3 przygotowaliśmy propozycję uchwały, która określałaby sposób realizacji inicjatywy lokalnej w Szczecinie. Propozycja zawiera  wskazanie przedmiotu uchwały, kryterium oceny wniosku i zasad współpracy pomysłodawcy z jednostką samorządu terytorialnego.

Chcielibyśmy uchwałę przedstawić szczecińskim Radnym. Wcześniej jednak konsultujemy ją z Wami – aktywnymi mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.


Swoje uwagi do opracowanego przez nas projektu uchwały można zgłaszać przez stronę Sugester>>>

Zapraszamy do wyrażenia opinii (zbieramy je do 28 kwietnia 2013)