Zapraszamy organizacje pozarządowe[1] i grupy nieformalne[2] ze Szczecina  do udziału w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”, poprzez zgłaszanie zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, bez względu na sferę pożytku publicznego, której dotyczą, zrealizowanych w roku 2019 i 2020, na terenie Miasta Szczecin. W edycji 2020 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2019 do 30 września 2020 roku.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Szczecin, posiadających swoją siedzibę na terenie Szczecina oraz zgłaszających inicjatywy/ projekty, zrealizowane na terenie Szczecina.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działalności organizacji pozarządowych z terenu Szczecina, działających na terenie miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów i inicjatyw, które przyczyniają się nie tylko do upowszechniania działalności III sektora, na terenie Szczecina, ale również do prezentacji aktywnego, kreatywnego miasta, jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi inicjatyw społecznych.

Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

a) projekt społeczny – czyli inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy, bez względu na sferę pożytku, w której była realizowana;

b) akcja społeczno-obywatelska – czyli inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest na dużym poziomie i jest jego kluczowym elementem;

c) projekt społeczno-obywatelski – czyli zadanie/ inicjatywa/ działanie/ akcja realizowana na rzecz mieszkańców Szczecina, mająca na celu  przeciwdziałanie i łagodzenie skutków  pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,  odpowiadająca ich potrzebom obecnie i w przyszłości.


Regulamin Konkursu: LINK
Dokumenty: formularz zgłoszeniowy,
karty ocen: formalna, merytoryczna, globalna


Oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona Kapituła Konkursu składająca się z minimum czterech Członków, w tym m. in. z: Fundacji Sektor 3, Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego oraz  przedstawiciela mieszkańców Szczecina. Kapituła może również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej. Nagroda ta może zostać przyznana w którejkolwiek z kategorii, jeśli Kapituła uzna, że przedsięwzięcie, działanie zrealizowane przez nagradzany podmiot zasługuje na nominację ze względu na jego nowatorski charakter, innowacyjność, inne walory, osiągnięcia lub właściwości.

Nagrodą główną w każdej kategorii jest bon o wartości 2000 zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną.

Nagrodami – wyróżnieniami (po 2 w każdej kategorii) jest bon o wartości 400  zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną. Zwycięzcy w danej kategorii Konkursu, oprócz nagrody głównej  otrzymają krótki film promujący działania organizacji oraz dyplom okolicznościowy.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Gali Obywatelskiej 4 grudnia 2020 r.

Można zgłosić dowolną ilość uczestników i inicjatyw. Przedmiotem oceny, w edycji 2020, będą inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2019 do 30 września 2020 roku.

Zgłoszenie uczestnika dokonywane jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego:

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub składając go osobiście w biurze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie,
  • przesyłając podpisany scan formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie od 1 do 30 października 2020 włącznie (obowiązuje data wpływu zgłoszenia). Inne formy przyjmowania zgłoszeń nie będą uwzględniane.

Organizatorem Konkursu pn. „Pozarządowy Szczecin”, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Sektor 3 poprzez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie oraz Gmina Miasto Szczecin.


[1] należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

[2] składające się minimum z dwóch osób, działające na terenie Szczecina, które realizują działania na rzecz mieszkańców Szczecina, z wyłączeniem inicjatyw realizowanych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego