Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Szczecina do skorzystania z bezpłatnej oferty coachingu. Coaching skierowany jest do organizacji pozarządowych zainteresowanych wypracowaniem planu działań lub inicjatyw pod okiem specjalisty.

Coaching to proces nastawiony na planowanie i podnoszenie efektywności działań organizacji czy osób w niej działających. Rolą cocha jest wspieranie określania kierunków rozwoju i wzmacniania określonych obszarów poprzez poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów, podejmowania określonych decyzji, również tych trudnych. Uczestnictwo w procesie coachingowym to przede wszystkim podążanie za potrzebami i możliwościami uczestników, których coach kieruje w celu jasnego określenia możliwości jakie posiadają i umiejętności jakie mogą wykorzystać w pracy własnej organizacji. Coach wspiera w samodzielnym podejmowaniu działań, realizacji założonych planów, wprowadzaniu nowych rozwiązań czy poszukiwania możliwości zmian działania organizacji i jej współpracowników/ członków. Coach pobudza do myślenia i poszukiwania nowych, często, kreatywnych rozwiązań.

Nasze spotkania coachingowe przybierają formę coachingu grupowego. Coaching grupowy – wspieranie grupy w osiąganiu założonych przez nią celów poprzez kierowanie rozwojem zdolności i kompetencji jej poszczególnych członków. W coachingu grupowym coach wspiera grupę a nie konkretną jednostkę w realizacji jej celów. Zamiast relacji „jeden-na-jeden”, pojawia się tu relacja „coach-grupa”. Nie oznacza to, że coach zapomina o rozwoju danej jednostki, jej zdolności i kompetencji. Pamięta jednak, że odbywa się on zawsze przez pryzmat grupy, której ta jednostka jest częścią. Jednostka uczy się bowiem i rozwija w grupie, „istnieje” zawsze w kontekście określonych interakcji z innymi członkami grupy.


Zainteresowane uczestnictwem w coachingu organizacje prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.

Średni czas trwania spotkań coachingowych waha się, w zależności od potrzeby organizacji, od 5 do 7 godzin.


Praca z coachem może dotyczyć wielu obszarów działalności organizacji pozarządowej. Godziny spotkań będą zagospodarowane wg indywidualnych potrzeb organizacji i mogą poruszać kwestie m.in. związane z funkcjonowaniem organizacji, planowaniem działań, funkcjonowania organizacji w zakresie personalnym, budowania zespołu czy kontaktów z otoczeniem. Podczas pierwszego spotkania określone zostaną obszary do wspólnej pracy z coachem.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach.