W związku z realizacją projektu pn.”Od sieci do współpracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 rozwój dialogu obywatelskiego, informujemy że jeden z punktów uległ zmianie.

Informujemy, że ze względu na negocjacje z jednostką zarządzającą uległ zmianie pkt. V podpunkt 1 i 2 oraz pkt. 6 podpunkt 4e.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami