Ogłaszamy konkurs na wynajem biura dla organizacji pozarządowej w ramach wsparcia informastrukturalnego Sektor 3 Szczecin. Do dyspozycji wolny lokal o powierzchni ok 14 m2 i koszcie 185 zł za miesiąc.

W dniach 25 września – 6 paździenrika 2017 roku, organizacje pozarządowe z terenu Szczecina zapraszamy do składania ofert na wynajem biura w ramach infrastaruktury, którą dysponuje Sektor 3 Szczecin Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Do wynajęcia mamy pokój 4/17 o powierzchni 13,89 m2. Koszt wynajmu to ryczałt w wysokości 185 zł na miesiąc obejmujący najem powierzchni, koszty mediów, nieczystości (brak dodatkowych opłat poza opłatą miesięczną). Dodatkowo, organizacja wynajmująca wnosi kaucję jako zabezpieczenie wynajmu. 

Wynajem lokalu jest możliwy, szczególnie, przez "młode organizacje pozarządowe" tj organizacje, które posiadają siedzibę na terenie Miasta Szczecin, są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie wcześniej niż 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wynajem. W szczególnych przypadkach jest możliwy najem lokalu dla organizacji, których staż działalności jest dłuższy niż wskazany powyżej.


Złożenie wniosku do konkursu o najem lokalu odbywa się poprzez przekazanie osobiste do Sektor 3 Szczecin, w dniach obowiązywania konkursu, wniosku o najem lokalu dostępnego TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć ramowy plan działalności organizacji na nabliższe 12 miesięcy oraz sprawozdanie z dotychczas prowadzonych działań przez organizację.


Wnioski można składać w biurze Sektor 3 Szczecin przy al. Wojska Polskiego 63, Szczecin (budynek PCK, IV piętro, p. 4/21) w godzinach otwarcia biura. Wnioski powinny być opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz powinny być kompletne. Lokal może być przeznaczony jedynie na biuro organizacji a adres wynajmu nie może być wskazywany jako adres siedziby organizacji.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 350 82 99 lub e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl. Po wcześniejszym umówieniu możliwe jest osobiste obejrzenie lokalu.

Z organizacją, która wygra konkurs na najem lokalu skontaktujemy się telefonicznie. Informacja o wynikach zostanie, również, opublikowana na naszej stronie www.

Wynajem lokalu odbywa się zgodnie z regulaminem Sektor 3 Szczecin dostępnym na naszej stronie www.