Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 21 grudnia 2012 r. złożyło wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin o zniesienie obowiązku dostarczania do oferty konkursowej kopii aktualnego odpisu z KRS.

3 lipca 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do KRS. O takiej możliwości pisaliśmy w artykule pn. Aktualny wypis z KRS na wyciągnięcie ręki, na dodatek za darmo!. Wyciąg KRS jest załącznikiem do ofert składanych w ramach ubiegania się o dotacje pochodzące m. in. od jednostek samorządu terytorialnego.

Wraz z nowymi ogłoszeniami konkursów na rok 2013 pojawia się się więc możliwość aby zrezygnować z konieczności dostarczania takiego załącznika przez organizacje ubiegające się o środki. Wynika to z faktu, że każdy może pobrać wyciąg, który posiada moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Odstąpienie od konieczności dostarczania odpisu stosuje już Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w bieżącym naborze wniosków FIO 2013. My mamy nadzieję, że i w Szczecinie będzie możliwe wprowadzenie takiej zmiany.

Z pełną treścią wniosku można zapoznać się poniżej.


Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 w imieniu partnerów realizujących: Stowarzyszenia POLITES, Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – Zachodniopomorski Oddział Okręgowy oraz organizacji współpracujących, zwraca się z wnioskiem o zniesienie obowiązku dostarczania oraz wykreślenie z dokumentacji konkursowych, w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konieczności dołączania do oferty kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w rozdziale II, określa sposób powierzania oraz wspierania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Zgodnie z praktyką przyjętą przez gminę Miasto Szczecin w zakresie wnioskowania o realizację zadania publicznego, organizacje wzywane są do dostarczenia załączników w postaci kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Brak załącznika, w praktyce organów administracji, często powoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej kryteriów formalne lub wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w postaci dołączenia lub poświadczenia za zgodność przedstawianych załączników, w tym kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (co powoduje wydłużenie czasu oceny wniosków).

W dniu 3 lipca 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, jako efekt nowelizacji Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w art. 4 ust. 4aa, obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tym przepisem pobrane druki ze strony Ministra Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Potwierdza to również funkcjonalność systemu Ministerstwa, które pozwala na weryfikację wydruku (odpisu) poprzez sprawdzenie jego identyfikatora umieszczonego na dokumencie.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż w postępowaniach sądowych (zarówno w sądach powszechnych jak i administracyjnych) sądy stoją na stanowisku, iż nie ma obowiązku składania odpisów KRS. W postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt V Cz 2761/12 podniesiono: uwzględniając obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. treść art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (…) istniała możliwość samodzielnego pobrania wydruku komputerowego aktualnych informacji dotyczących skarżącego wpisanych do KRS. (…) Innym sposobem weryfikacji danych zawartych w odpisie KRS złożonym przez skarżącego, była możliwość zwrócenia się do Centralnej Informacji o wydanie w postacie elektronicznej odpisu KRS Stowarzyszenia. Dodatkowo wskazać należy na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt I OSK 677/12: W tej sytuacji niedołączenie dokumentu wykazującego umocowanie do występowania w sprawie nie jest przeszkodą do nadania skardze prawidłowego biegu, gdyż sąd działając zgodnie z postanowieniami art. 7 i art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz art. 15 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi, że nikt nie może powoływać się na nieznajomość publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów w tym rejestrze (…).

Taki stan rzeczy tj. odstąpienia od konieczności dostarczania odpisu stosuje już Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które w dokumentacji konkursowej Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2013, odniosło się do zagadnienia w sposób następujący: „ (…) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego – lub innych dokumentów potwierdzających status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.”

W związku z powyższym wniosek znajduje swoje uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa, orzecznictwa i praktykach. Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 wnioskuje, więc, jak na wstępie o zniesienie obowiązku dostarczania oraz wykreślenie z dokumentacji konkursowych w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konieczności dołączania do oferty kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.