Czerwiec i lipiec dla organizacji – sprawdź terminy

30 czerwca 2011
To ostatni moment na zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji i stowarzyszeń przez upoważniony do tego organ wskazany w statucie organizacji. Zazwyczaj jest to zarząd, ale w zależności od organizacji może to być też rada fundacji, komisja rewizyjna, walne zebranie członków, rada fundatorów. Zatwierdzenie następuje poprzez podjęcie uchwały. Czas na zatwierdzenie wynosi sześć miesięcy od dnia bilansowego (od 31 grudnia roku poprzedniego).

10 lipca 2011
To ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz z uchwałą organu zatwierdzającego. Organizacje mają 10 dni – od daty zatwierdzenia sprawozdania – na przesłanie tych dokumentów do urzędu. Jeśli sprawozdanie finansowe będzie zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc sześć miesięcy od dnia bilansowego 31 grudnia), to termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego mija 10 lipca. Jeśli jednak zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez władze nastąpi przed końcem czerwca, wówczas termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego upłynie dziesiątego dnia od daty jego zatwierdzenia.
Jeśli w organizacji wystąpi ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami organ zatwierdzający zobowiązany jest podjąć uchwałę o przeznaczeniu pieniędzy na cele statutowe organizacji.
 
15 lipca 2011
To ważna data dla organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz organizacji prowadzących działalność gospodarczą.
  • OPP mają obowiązek w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowegoprzekazać (w wersji papierowej) sprawozdanie finansowe i merytoryczne do ministra pracy i polityki społecznej. Muszą też upublicznić te sprawozdania w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią wszystkim zainteresowanym osobom poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej oraz w internetowej bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez MPiPS na stronie:https://bopp.pozytek.gov.pl/logowanie.do
  • Organizacje prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przekazania sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 15 lipca jest terminem ostatecznym do kiedy organizacje prowadzące działalność gospodarczą powinny przesłać te dokumenty. Sprawozdania zatwierdzone przed 30 czerwca należy przesłać odpowiednio wcześniej.
Sprawozdanie musi być złożone w oryginale (lub w urzędowo poświadczonym odpisie) i podpisane przez wszystkich członków organu zatwierdzającego oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Do sprawozdań przesyłanych do KRS należy dołączyć:
  • uchwałę zatwierdzającą przyjęcie sprawozdania przez właściwe w organizacji władze (np. zarząd, walne zgromadzenie);
  • wypełniony formularz KRS-Z30 (jeżeli składane jest tylko sprawozdanie i uchwała) lub KRS-Z20 i KRS-ZN (jeśli organizacja oprócz sprawozdania zgłasza zmiany).

Źródło: www.ngo.pl