Na stronach Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego pojawiła się informacja o zbieraniu propozycji do Programu Współpracy z NGO na 2013 rok. Każda organizacja pozarządowa (wymieniona w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ma możliwość wnieść swoje 3 grosze do programu.

Portal NGO.PL tak określa program współpracy: „Program współpracy jest to podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Z formalnego punktu widzenia program współpracy to uchwała rady miasta, gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art.5a punkt 4 jasno określa co powinno się znaleźć w takim dokumencie:

4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

 • cel główny i cele szczegółowe programu;
 • zasady współpracy;
 • zakres przedmiotowy;
 • formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 • priorytetowe zadania publiczne;
 • okres realizacji programu;
 • sposób realizacji programu;
 • wysokość środków planowanych na realizację programu;
 • sposób oceny realizacji programu;
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Aktualnie Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zbiera propozycje naszych organizacji pozarządowych co miałoby się znaleźć w takim programie (propozycje są zbierane do 31 lipca 2012). Mając bazę informacji zostanie stworzony projekt programu współpracy, który będzie jeszcze konsultowany z organizacjami. Dopiero po konsultacjach zostanie zatwierdzony (czas na zatwierdzenie jest do 30 listopada 2012).

Propozycje do programu współpracy można zgłaszać przez specjalny formularz, który jest dostępny na stronie (LINK). Wypełnione formularze trzeba wysłać na adres mailowy mkuncewicz@wzp.pl

Więcej informacji na stronie LINK

Tak więc, weźmy sprawy w swoje ręce i piszmy! Organizacje za pióra……. tzn. klawiatury!