Przypominamy o styczniowych obowiązkach stowarzyszeń i fundacji w 2012 r. Warto pamiętać, że od tego roku deklarację dotyczącą podatku od nieruchomości składa się nie do 15 stycznia, ale do końca miesiąca.

31 stycznia – urząd miasta: złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości lub od lokalu wynajmowanego od urzędu (złożenie deklaracji zerowej w przypadku wynajmu lokalu na działalność statutową organizacji pożytku publicznego)

31 stycznia – marszałek województwa: przesłanie sprawozdania (według wzoru zawartego w Dz.U. z 2009 r., Nr 17, poz. 91) przez organizacje posiadające status agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia

31 stycznia – urząd skarbowy:

złożenie deklaracji PIT-4R – informacja o przekazanych przez płatnika w ciągu roku zaliczkach na podatek dochodowy osób fizycznych (pracowników organizacji);

złożenie deklaracji PIT-8AR – informacja o pobranych zaliczkach podatku od wypłat m.in. świadczeń na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów).

31 stycznia – ZUS: złożenie deklaracji ZUS IWA – składają ją pracodawcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy nieprzerwanie przez cały rok, działają nadal i zgłaszali w sprawozdawanym okresie średnio w miesiącu co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego

Odpowiedzialność za terminowe wysłanie sprawozdań i deklaracji spoczywa na organie zarządzającym, czyli najczęściej na członkach zarządu stowarzyszenia, fundacji. Trzeba pamiętać, że w przypadku niedopełnienia tych obowiązków mogą oni być osobiście pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej (np. zapłacą karę).

Źródło:www.ngo.pl