W ramach działalności Sektor 3 Szczecin wsparciem doradczo – szkoleniowym, w roku 2017, została objęta młodzież, w wieku 10-18 lat oraz studenci wszystkich lat szczecińskich Uczelni Wyższych.
23 lutego 2017 r., w ramach programu „Lider Zachodniopomorski, w Międzynarodowym Centrum Spotkań i Studiów im Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie przeprowadzono spotkanie warsztatowe z młodzieżą, nt. organizacji wydarzeń kulturalnych, imprez masowych i sposobów przygotowywania i prowadzenia zbiórek publicznych. W spotkaniu warsztatowym uczestniczyła 14 osobowa grupa młodzieży. Warsztaty obejmowały następującą tematykę: czym jest wydarzenie kulturalne i społeczne, impreza masowa, obowiązki ciążące na organizatorze imprezy lub/ i organizatorze imprezy masowej, zasady
postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez, zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez, scenariusz i program merytoryczny wydarzenia, elementy procesu przygotowawczego, finansowanie wydarzenia, zasady przygotowywania, przeprowadzania i rozliczania zbiórek publicznych.

8 maja 2017 r., na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego został przeprowadzony wykład nt. organizacji pozarządowych w Polsce: genezy, systematyki i źródeł finansowania. Wykład był skierowany do 32 studentów pierwszego roku studiów licencjackich o specjalności Logistyka. Podczas wykładu przedstawiono zagadnienia dotyczące wspólnotowości, idei zrzeszania się, genezy powstania, systematyki i rodzajów organizacji pozarządowych w Polsce, sfery zadań publicznych oraz finansowania działań organizacji pozarządowych.

9 maja 2017 r., w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gospodarka,
zarządzanie, środowisko” został przeprowadzony wykład nt. zarządzania w organizacji pozarządowej. Wykład, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytety Szczecińskiego, był skierowany do 90 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas wykładu przedstawiono zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi i rzeczowymi w organizacjach pozarządowych.

4 grudnia 2017 r., w ramach „Przystanku Wolontariat”, w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie zostało przeprowadzone spotkanie szkoleniowe dla 17 osobowej grupy młodzieży, zaangażowanej w działalność wolontarystyczną, pt. Promo – wiadomo. Podczas szkolenia poruszano następującą tematykę: sposoby zrzeszania się na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć, systematyka i rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, sfery zadań publicznych, praca metodą projektową – od pomysłu do projektu, sposoby i narzędzia promocji projektów, wizerunek, sztuka prezentacji, sposoby finansowania działań organizacji
pozarządowych.