Jest już gotowa nowa propozycja uchwały o konsultacjach aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi, czyli nami. W drugiej propozycji wprowadzono kilka znaczących zmian:

  • zrezygnowano z zapisu, by organizacje pozarządowe mogły wnioskować do Prezydenta o przeprowadzenie konsultacji (z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji wyjść może tylko Prezydent),
  • dodano nowe formy przeprowadzania konsultacji: zebrania z organizacjami, warsztatów dla organizacji, wywiadu grupowego (w pierwszej propozycji był to tylko formularz na stronie internetowej),
  • zrezygnowano z umieszczenia formularza jako załącznika do uchwały,
  • zrezygnowano z zapisu o powoływaniu zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego,
  • zrezygnowano z zapisu o przekazywaniu uwag zebranych w czasie konsultacji Radzie Pożytku, która miała być ich recenzentem,
  • doprecyzowano zapis o publikacji wyników konsultacji.

Dodane zapisy są mocno zbieżne z propozycjami, które wnosiliśmy do pierwszego projektu uchwały.

Nie uwzględniono  zapisów dotyczących tego, kto może być inicjatorem konsultacji i występować z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji (w drugiej propozycji inicjatorem konsultacji może być tylko Prezydent).

Tymczasem wprowadzenie zapisów o tym, że z wnioskiem o konsultacje mogą wystąpić organizacje pozarządowe, radni czy Rada Pożytku mogłoby rozpocząć dyskusję o powstaniu strony internetowej, na której umieszczane byłyby na bieżąco projekty aktów prawa miejscowego. Taka strona byłaby niezbędna, aby organizacje lub radni mogli dowiedzieć się odpowiednio wcześnie o projektach aktów prawa miejscowego i byli w stanie wnioskować o przeprowadzenie konsultacji.

Bez takiej strony zapisy o możliwości wnioskowania przez organizacje o przeprowadzenie konsultacji rzeczywiście pozostałyby martwe.

Zobacz pierwszą propozycję projektu uchwały>>>

Zobacz propozycję uchwały po zmianach>>>

Uchwała o konsultacjach będzie przedmiotem obrad najbliższej Rady Pożytku, która spotyka się w poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r. o godz. 13.30 w sali 274 Urzędu Miasta Szczecin.

Wojciech Spychała