Program SPOŁECZNIK rusza. Od 15 maja można zgłaszać wnioski o małe dotacje (do 3000 zł). Program zakłada 500 wydarzeń w 5 subregionach na tererenie województwa zachodniopomorskiego. 

Dobra wiadomość dla aktywnych obywateli naszego województwa. Do końca roku, w ramach programu Społecznik 2017, zostanie zrealizowanych 500 wydarzeń w 5 regionach. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą aplikować o 3000zł na realizację swoich działań. Małe festiwale, spotkania, wycieczki, imprezy, szkolenia, zajęcia dla dzieci czy seniorów – m.in. takie działania mogą być finansowane. Najważniejsze, aby mieściły się w obszarze pożytku publicznego. 


Program SPOŁECZNIK 2017 nabór wniosków
15 maja 2017


Cele zadania PROGRAMU SPOŁECZNIK 2017

Zgodnie z regulaminem programu "Wszystkie projekty realizowane dzięki mikrodotacjom muszą pośrednio zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu SPOŁECZNIK i realizującego go zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”. Za cel główny przyjmuje się rozwój i pobudzenie aktywności społecznej
i obywatelskiej mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, który zrealizowany będzie poprzez:

 • wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
 • uwrażliwienie na potrzeby najbliższego otoczenia,
 • wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej
 • transfer dobrych praktyk i doświadczeń między subregionami."

Kto może aplikować 

Zgodnie z regulaminem "Operator udziela wsparcia dla realizatorów projektów, tj.:

 1. organizacji pozarządowych (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia) lub
 • podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj.:

– osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

– stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

– spółdzielni socjalnych;

– spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

– o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. organizacji pozarządowych (tzw. Opiekunów) realizujących projekty wspierające przedsięwzięcia wykonywane/ podejmowane i prowadzone przez grupy nieformalne (nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego a nieposiadające osobowości prawnej)."

Wysokość dofinansowania w ramach Programu

W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 500 mikrodotacji w wysokości do 3000,00 zł każda, o łącznej wartości 1 500 000,00 zł. w drodze min. jednego naboru.

Harmonogram PROGRAMU SPOŁECZNIK 2017

Obsługa 500 wydarzeń do końca roku od strony operatora jest wyjątkowo trudnym zadaniem, dlatego duży nacisk jest położony na szybkie uruchomienie naboru. Poniżej zamieszczamy harmonogram działań związanych z konkursem grantowym.

harmonogram - Program Społecznik 2017

Subregiony, czyli gdzie aplikować

Województwo zachodniopomorskie zostało podzielone na 5 subregionów w których mogą być realizowane zadania. Uwaga! O przynależności do danego subregionu decyduje miejsce realizacji inicjatywy oddolnej.

Tak więc subregiony to:

 1. Miasto Szczecin, powiat policki
 2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski
 3. powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki
 4. Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki
 5. powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki.

W razie pytań dzwonię do…..

W przypadku pytań odnośnie wniosków składanych do subregionu Miasto Szczecin powiat policki należy się kontaktować z:

 • Krzysztof Sowa – k.sowa@karrsa.pl 664 710 224
 • Małgorzata Kuncewicz – m.kuncewicz@karrsa.pl 692 140 429

Program Społecznik 2017 – wnioski regulaminy załączniki

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (aktualne na dzień 9.05.2017).

Program Społecznik 2017 - grafika