Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start 3 naboru uzupełniającego a na wnioski czekamy od 9 do 29  października 2019 r.

Program #mikroDOTACJE2019 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2019 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85 000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikroDOTACJI, W chwili obecnej, w naborze uzupełniającym, wesprzemy inicjatywy na kwotę 4815 zł. Za priorytetowe działania w naborze 3 uznaje się działania realizowane na Prawobrzeżu Szczecina.

W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte inicjatywy i działania, które spełniają m.in. następujące warunki:

 • mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • inicjują działania na rzecz odbiorców,
 • angażują i włączają społeczności lokalne w realizację zaplanowanych działań,
 • kwota dofinansowania mikrodotacji nie przekracza 2000 zł brutto,
 • nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym, m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski, inicjatywą lokalną),
 • nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin,
 • są realizowane przez szczecińskie organizacje pozarządowe, inicjatywy kierowane są do mieszkańców Miasta Szczecin.

Termin realizacji #mikrodotacji2019 trzeciego naboru 4 listopada – 23 grudnia 2019.

Nabór wniosków w ramach trzeciego naboru obywa się w dniach 9 – 29 października 2019 za pomocą formularza zgłoszeniowego tj. wniosku o mikroDOTACJĘ. Najważniejsze dokumenty:

 • wniosek o mikroDOTACJĘ dla naboru 3, wersja edytowalna [doc], wersja poglądowa [pdf],
 • karta oceny formalnej – wersja poglądowa [pdf],
 • karta oceny merytorycznej – nabór 3 – wersja poglądowa [pdf],
 • regulamin programu mikroDOTACJE2019 – wersja online [www]

Zapraszamy do składania wniosków i kontaktu.