W imieniu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej zapraszamy na spotkanie konsultacyjne Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, które odbędzie się w dniu 18 grudnia br. w Szczecinie, w sali konferencyjnej Urzędu Morskiego na pl. Batorego 4 w godz. 11:30 – 15:00. 

Spotkanie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Urzędem Morskim w Szczecinie.

Celem spotkania jest wsparcie procesu przygotowania uwag i wniosków do Planu  Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Jest to kontynuacja spotkania informacyjnego z maja br. Propozycje wniosków i uwag sformułowane podczas planowanego spotkania zostaną przedstawione w specjalnym raporcie, który zostanie przekazany administracji morskiej oraz autorom Planu.

Jesteśmy przekonani, że planowane spotkanie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z bieżącym stanem procesu planistycznego i dyskusji nt. wnioskowanych zapisów planu, jak również do zasięgnięcia informacji na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.


Strona organizatora


Planowane spotkanie stanowi element projektu pt. „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów zagospodarowania morza” realizowanego przez PTMEW we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Institute of Marine Research w Bergen, finansowanego z funduszy EOG. Celem projektu jest zaangażowanie możliwie jak najszerszej grupy interesariuszy związanych z gospodarką morską w uruchomiony przez administrację morską proces planowania przestrzennego obszarów morskich.Mamy nadzieję na obecność Państwa przedstawicieli oraz owocną dyskusję. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu na adres j.budzynski@ptmew.pl do dnia 16 grudnia br. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących planowanego spotkania, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem PTMEW – tel. 58 342 25 69 (w godz. 9.00-15.00).


Spotkanie konsultacyjne nt. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich oraz perspektyw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA
18 grudnia 2015, Szczecin

Sala konferencyjna Urzędu Morskiego w Szczecinie, Batorego 4

11.30 – 11.45 otwarcie spotkania, powitanie uczestników – Dyrektor UM Szczecin / PTMEW
11.45 – 12.15 aktualny stan i planowany tok prac planistycznych – Urząd Morski w Szczecinie
12.15 – 12.45 wnioski w procesie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego  polskich obszarów morskich  – Instytut Morski w Gdańsku
12.45 – 13.15 sesja warsztatowa 1 obszarów morskich  – Instytut Morski w Gdańsku
13.15 – 13.40 przerwa
13.40 – 14.00 ogólne informacje nt. perspektyw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
14.00 – 14.45 sesja warsztatowa 2 
14.45 – 15.00 dyskusja, podsumowanie