Kasa fiskalna w organizacji to nie mit. Zarówno przy prowadzeniu działalności odpłatnej jak i gospodarczej może być wymagana. Od 31 marca obowiązują nowe przepisy w związku z prowadzeniem w organizacji kasy fiskalnej. Można pomyśleć, że skoro moja organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, to kasa fiskalna jest niepotrzebna. Nic bardziej mylnego. W pewnych przypadkach prowadząc odpłatną działalność statutową, też będziemy zobowiązani do prowadzenia kasy. Poniżej prezentujemy tekst Pani Justyny Maćkowiak, która w ramach Sektora 3 prowadzi konsultacje księgowe.

Ważne ustawy

Organizacje pozarządowe, prowadząc działalność statutową, jak i statutową i gospodarczą, podlegają pod wiele ustaw podatkowych. Do najważniejszych należą:

  • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawa o podatku VAT.

Art. 15 ust.1 ustawy  o podatku VAT, precyzuje kto jest podatnikiem tego podatku. I tak, podatnikami są osoby prawne (w tym m.in. fundacje i stowarzyszenia), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust.2, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W związku z tym przepisem, organizacje pozarządowe, dokonując sprzedaży w ramach swojej działalności, są podatnikami i w rozumieniu ustawy o podatku VAT prowadzą działalność gospodarczą.

Zaś art. 111 ust. 1 ustawy o podatku VAT, mówi o tym, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do obrotu wykazywanego w ewidencji nie wlicza się kwoty podatku należnego.

W związku z ww. przepisami, organizacje pozarządowe prowadząc sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (nawet w ramach działalności statutowej odpłatnej), prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku VAT i muszą nie tylko przestrzegać przepisów wynikających bezpośrednio z ustawy, ale także przepisów wynikających z rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014

Jednym z takich rozporządzeń, jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to, określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania z tego zwolnienia.
 
Zgodnie z tym rozporządzeniem, organizacje pozarządowe mogą skorzystać i kilku rodzajów zwolnień.
1)Na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., są czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 33 tego załącznika, wymienione zostały „Usługi świadczone przez organizacje członkowskie” sklasyfikowane w PKWIU pod numerem 94. Poniżej klasyfikacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
 

Symbol PKWiU 2008

Nazwa grupowania

94

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

94.1

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNE

94.11

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE I PRACODAWCÓW

94.12

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE PROFESJONALNE

94.2

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

94.9

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

94.91

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE RELIGIJNE

94.92

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE POLITYCZNE

94.99

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

94.99.1

Usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie (z wyłączeniem przyznawania dotacji przez organizacje członkowskie), gdzie indziej niesklasyfikowane

94.99.11

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę praw człowieka

94.99.12

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę środowiska

94.99.13

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych specjalnych grup społecznych

94.99.14

Usługi wspomagające działania na rzecz poprawy warunków życia ludności i inicjatyw społecznych

94.99.15

Usługi świadczone przez związki młodzieżowe

94.99.16

Usługi świadczone przez stowarzyszenia kulturalne i rekreacyjne

94.99.17

Usługi świadczone przez pozostałe społeczne organizacje członkowskie

94.99.19

Usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

94.99.2

Usługi związane z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie

 

 

W związku z wymienionymi rodzajami usług, świadczonymi przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanymi w PKWiU pod numerem 94, należy zauważyć, że nie wszystkie organizacje członkowskie, są automatycznie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Tylko te organizacje, które w ramach swojej działalności świadczą ww.usługi, mogą korzystać ze zwolnienia. Krąg tych organizacji jest zamknięty, w związku z czym, jeżeli organizacja nie świadczy ww.usług, nie może korzystać z tego zwolnienia.

Zwolnienia

Zgodnie z § 3 ust. 1, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

  1. podatników (w tym organizacje pozarządowe), u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;
  2. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Z tym, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się do organizacji, które w poprzednim roku podatkowym były obowiązane do ewidencjonowania lub przestały spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Po przekroczeniu ww. obrotów, organizacje muszą w odpowiednich terminach wprowadzić kasy fiskalne. Zwolnienie to, traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym organizacja przekroczyła obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w kwocie 20.000 zł, oraz w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

 

  1. Natomiast na podstawie § 3 ust. 1 pkt.3, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej "udziałem procentowym obrotu", był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

 

To zwolnienie dotyczy także podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

  • a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
  • b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy – będzie wyższy niż 80%.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do organizacji, które w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęły udział procentowy obrotu równy 80% albo niższy niż 80%.

W przypadku nie spełniania ww. wymogów, organizacja musi w określonym terminie zacząć ewidencjonować obrót na kasie fiskalnej. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym organizacja korzystała z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80%.

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych nie mają jednak zastosowania w przypadku sprzedaży niektórych rodzajów towarów oraz świadczenia określonych usług.

 

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

 

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia, 

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Jak wynika z wyżej cytowanego przepisu, jeżeli organizacja wykona którąś z ww. usług lub dokona sprzedaży ww. towarów, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, niezależnie od osiągniętego obrotu.

Przestaliśmy spełniać warunki

W przypadku organizacji, które przestały spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382).

W przypadku organizacji, które:

1) nie przestały spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz

2) nie zostały zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3

– zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania utraciło moc z dniem 1 marca 2015 r.


Powyższy materiał został przygotowany na prośbę SCWOP Sektor 3 przez Panią Justynę Maćkowiak z Centrum Biznesu

kasa fiskalna w organizacji