Z uwagi na dynamiczną sytuację, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym brakiem możliwości realizacji inicjatyw w terminach wskazanych przez Państwa w zgłoszonych wnioskach – #mikroDotacje 2020 – nabór I, informujemy, że zmianie ulegają terminy: realizacji inicjatyw, ogłoszenia wyników i podpisywania umów.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższą informacją, poprawienie wniosków i ponowne wysłanie do 08.04.2020, do godz. 17.00 (obowiązuje godzina wpłynięcia wniosku na skrzynkę biuro@sektor3.szczecin.pl). Zeskanowane, uprzednio podpisane wnioski (przez reprezentację wskazaną w Państwa statucie, KRS lub innym dokumencie rejestrowym) należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.

Prosimy o weryfikację terminów realizacji Państwa inicjatyw, zgłoszonych w ramach konkursu #mikroDotacje 2020 – nabór I:

  1. termin, realizacji zadań w ramach #mikroDotacje 2020-nabór I: 01.07.2020 – 11.12.2020 (nie jak wcześniej: 1.04.2020 – 30.09.2020)

UWAGA: jeśli proponowane przez Państwa zadanie nie zakłada realizacji działań z udziałem większej ilości osób, w budynkach użyteczności publicznej typu szkoły, domy kultury, itp., czyli, np. będzie realizowane jedynie zdalnie – w sieci, istnieje możliwość realizacji zadania w terminie wcześniejszym, począwszy, np. od maja 2020. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji proszę szczegółowo opisać to w zaktualizowanym wniosku. Komisja oceniająca wnioski będzie takie sprawy rozpatrywać indywidualnie, przyznając ewentualną możliwość wcześniejszej realizacji zadań i podpisania umowy.

  1. termin uzupełniania/ zmiany terminów realizacji inicjatyw/ poprawienia wniosków/ ewentualnie wprowadzenie innych zmian niezbędnych, związanych ze zmianą terminów: 23.03.2020 – 08.04.2020,
  2. termin, do którego należy ponownie nadesłać poprawione wnioski: 08.04.2020, do godz. 17.00 – wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres: biuro@sektor3.szczecin.pl  
  3. ocena wniosków przez Komisję Oceniająco: do 24.04.2020,
  4. ogłoszenie wyników I naboru: do 30.04.2020, na www.mikrodotacje.pl
  5. podpisanie umów na realizację inicjatyw w ramach I naboru: czerwiec 2020. UWAGA:  w  przypadku zadań, których realizacja możliwa będzie od maja br. podpisanie umów nastąpi na przełomie kwietnia i maja 2020.

W przypadku zmian w sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 będziemy reagować na bieżąco w porozumieniu z Państwem i na rzecz najbardziej efektywnej realizacji zgłoszonych przez Państwa wniosków.

Dodatkowo informujemy, że:

  1. z przyczyn obiektywnych anulowany zostaje priorytet: realizacja inicjatyw w Tygodniu Inicjatyw Pozarządowych TIP (8014 czerwca 2020), za który nie będą przyznawane dodatkowe 2 punkty,
  2. istnieje możliwość jedynie dokonania zmian/ korekt terminów lub innych składowych projektów, niezbędnych, a wynikających ze zmian tychże terminów, we wnioskach wcześniej zgłoszonych w I naborze, tj. do 19.03.20202. Nie ma możliwości nadsyłania nowych wniosków.