Za kilka dni kończy się dwuletnia kadencja Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego. To zainspirowało mnie do napisania kilku słów refleksji dotyczącej ostatnich dwóch lat pracy w Radzie.

 

 

 

 

Zadania Szczecińskiej Rady wskazane w uchwale Rady Miasta to:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

W skład rady wchodzą:

 1. Arkadiusz Marchewka – przedstawiciel Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miasta Szczecin,
 2. Stefania Biernat – przedstawiciel Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Szczecin,
 3. Adam Kozłowski – przedstawiciel Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miasta Szczecin,
 4. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
 5. Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin,
 6. Małgorzata Olejnik – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,
 7. Jadwiga Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,
 8. Marcin Balbuza – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin,
 9. Łukasz Marcinkiewicz – Zastępca Dyrektora Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin,
 10. Krzysztof Gajewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin,Dariusz Matejski – Zastępca Dyrektora
 11. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin,
 12. Alina Serdyńska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin,
 13. Andrzej Smoliński – Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin,
 14. Beata Śmiecińska – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin,
 15. Agnieszka Belina – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin,
 16. Iwona Drusewicz – Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie,
 17. Elżbieta Chudzik – Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego,
 18. Zygmunt Pyszkowski – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny,
 19. Michał Wasiluk – Pomorskie Towarzystwo Ratownicze,
 20. Joanna Bylińska – Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin,
 21. Barbara Jaskierska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie,
 22. Jerzy Kwiatosiński – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie,
 23. Mirosław Gosieniecki – Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 24. Wojciech Spychała – Stowarzyszenie POLITES,
 25. Teresa Krzysztoń – Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski,
 26. Jerzy Mędrek – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Szczecinie,
 27. Agata Michalska – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Zachodniopomorski,
 28. Maria Liktoras – Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu PIAST,
 29. Aleksandra Białonowicz – Stowarzyszenie Konie i Natura,
 30. Dorota Kamecka – Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS.

W 2011 roku z dużym zaangażowaniem przystąpiłem do działania w Radzie Pożytku. Sam nawet zaproponowałem swoją kandydaturę na członka Prezydium. Wydawało mi się, że działalność w Radzie pozwoli mi mieć większy wpływ na kształt lokalnego prawa dotyczącego organizacji. Liczyłem, że uda się ruszyć sprawy, które od lat czekają na załatwienie. Wierzyłem, że mamy sporo szans na uzyskanie pozytywnych efektów.

Rada tej kadencji stanęła na wysokości zadania. Członkowie Rady spotykali się w tej kadencji bardzo regularnie. W sumie odbyło się 26
posiedzeń, w czasie których przyjęto 9 różnych stanowisk, które dotyczyły m.in.:

 • wniosku do Prezydenta, by Miasto przeprowadziło kampanię reklamową namawiającą mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców do przekazywania darowizn – 6 % od osób fizycznych i 10 % od osób prawnych na rzecz stowarzyszeń działających na terenie miasta Szczecin;
 • wniosku do Prezydenta, by Miasto przeprowadziło kampanię reklamowych namawiających przedsiębiorców do uruchomienia programów wolontariatu pracowniczego;
 • wniosku do Prezydenta, by wprowadzić zmiany we wzorze karty oceny oferty składanej przez organizację pozarządową (wprowadzić ocenę punktową);
 • wniosku do Prezydenta, by powołał zespół zadaniowy, zajmującego się polityką lokalową wobec Organizacji Pozarządowych;
 • wniosku do Prezydenta, by Miasto Szczecin wspierało sport osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Poza tym aktywnie opiniowaliśmy zapisy dotyczące programu współpracy z organizacjami, zaangażowaliśmy się również w walkę o poprawę zapisów uchwał o konsultacjach społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami.

Wydawać by się mogło więc, że Rada przez dwa ostatnie lata świetnie działała. I to prawda, gdyby nie jedno ale… Żaden z wniosków złożonych przez Radę nie doczekał się do  dziś realizacji. Nie było więc kampanii zachęcającej przedsiębiorców do przekazywania darowizn oraz organizacji wolontariatu pracowniczego, nie ma punktowej  oceny ofert, nie ma zespołu zajmującego się lokalami, nie ma też pieniędzy na sport osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Podsumowując moje dwa lata pracy w Radzie mam poczucie, że rozmawialiśmy o wszystkich ważnych z punktu widzenia szczecińskich organizacji sprawach. Niestety nasze stanowiska nie zostały wzięte pod uwagę a jako że Rada Pożytku jest ciałem doradczo-opiniującym niewiele więcej możemy zrobić. Decyzja o tym, czy skorzystać z naszych opinii nie należy do nas. Dlatego z comiesięcznych spotkań ponad 30 osób nie wyniknęły żadne realne zmiany mające wpływ na funkcjonowanie lokalnych organizacji pozarządowych. I przyznam, że to dla mnie spore rozczarowanie, bo pamiętam z jaką energią i nadzieją rozpoczynałem pracę w tej Radzie dwa lata temu.

Jeśli miałbym wpływ na kształt takiej Rady, zaproponowałbym zmniejszenie liczby jej członków. Wystarczyłoby, aby Rada liczyła 8 osób, w tym uczestniczącego regularnie w posiedzeniach prezydenta lub któregoś z wiceprezydentów, dyrektora Biura Organizacji Pozarządowych, dwóch przedstawicieli Rady Miasta oraz czterech przedstawicieli szczecińskich organizacji, którzy pełniliby funkcję reprezentantów i rzeczników wszystkich organizacji.

Chciałbym podziękować wszystkim za współpracę oraz docenić, że – choć efekty naszych działań są tak mało okazałe – wielu z członków Rady sumiennie stawiało się na jej posiedzenia i dyskutowało o sprawach ważnych z punktu widzenia szczecińskiego trzeciego sektora.

Niedługo wybory do kolejnej Rady! Zachęcam do kandydowania.

Wojciech Spychała
Stowarzyszenie POLITES