Finansowanie organizacji pozarządowych w Polsce to jeden z najbardziej palących tematów, poruszanych wśród tworzących i funkcjonujących w tej strefie. Skąd fundacje i stowarzyszenia mogą brać pieniądze na swoje działania? Gdzie szukać środków i z jakich możliwości skorzystać? Poniższy artykuł stanowi cząstkowy przegląd informacji dotyczący wybranych źródeł (znanych i mniej znanych) dla organizacji III sektora w Polsce.


 Dotacje (granty)

Dotacje (zwana także grantami) – to pieniądze, które stowarzyszenia lub fundacje otrzymują zazwyczaj na realizację określonych projektów (zadań publicznych) i można je wydać tylko zgodnie z przeznaczeniem, (np. zorganizowanie kursów dla seniorów, czy aktywizacji społeczności lokalnych). Mogą być także przeznaczane na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników, itp. Pochodzą ze środków publicznych, (np. od administracji rządowej i samorządowej: urzędów miast, urzędów marszałkowskich i różnych instytucji) lub z funduszy europejskich (przyznawane, np. przez Komisję Europejską poprzez różne instytucje). Dotację można także otrzymać od innej organizacji pozarządowej, np. fundacji krajowej lub zagranicznej, podmioty niepubliczne (firmy, instytucje itp.). Każdorazowo działania finansowane z dotacji/ grantu muszą mieścić się w celach statutowych wnioskującej o nie organizacji. Dysponent pieniędzy (zwany grantodawcą, donorem, sponsorem lub zleceniodawcą) określa warunki przyznania dotacji/ grantu oraz rodzaj zadań do wykonania, których warunki szczegółowo określone są w umowie.


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W najbliższym czasie planuje ogłoszenie programów na 2017 rok, w ramach których będzie można wnioskować o dotacje celowe na realizację projektów. Będą to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki finansowe, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; ustawowo określonych zadań, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego; bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom; kosztów realizacji inwestycji. Szczegółowych informacji można szukać pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych finansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. 27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata 2014-2020. Jest on podstawą do corocznej organizacji konkursu w tym okresie. Szczegółowe informacje: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2017,3923.html

LogoLogo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało użyte w artykule finansowanie organizacji pozarządowych


Po finansowanie z pieniędzy publicznych można sięgać odpowiadając na „konkursy ofert”, tzw. „zadania publiczne zlecone do realizacji” lub jako wsparcie realizacji zadnia publicznego. Zainteresowane organizacje składają swoje oferty (wnioski) w określonym tematycznie konkursie. Wszystkie złożone oferty są porównywane i oceniane. Najlepiej ocenieni wygrywają – czyli dostają dotacje. Zazwyczaj od organizacji wymaga się, że część kosztów realizacji zadania pokryje ona ze środków własnych – w gotówce lub poprzez pracę wolontariuszy (albo członków w przypadku stowarzyszeń). Ponadto istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania, w trybie tzw. małych zleceń – do 10 tys. zł, które samorząd może przyznać, pomijając tryb konkursowy. 

Urząd Miasta w Szczecinie informacje o aktualnie ogłaszanych konkursach publikuje na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp a informacje o małych dotacjach na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11151.asp

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego informacje o dotacjach i małych grantach publikuje na stronie: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/dotacje

Informacji na temat dotacji i konkursów ogłaszanych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie można szukać na stronie: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=188


ERSTE Foundation

ERSTE Foundationcele jakiegokolwiek dotowanego projektu muszą służyć dobru publicznemu. Aby Fundacja mogła przekazać dotację należy spełnić jeden lub więcej z poniższych kryteriów, m.in.:

 • pomysły dotyczące aktualnych i przyszłych wyzwań społecznych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej,
 • rozwijanie lokalne potrzeby, która mają potencjalnie wpływ transgraniczny,
 • pomysły sprzyjające poznawania, szacunku i świadomości innych kultur,
 • identyfikacja procesów przekształceniowych w społeczeństwach i ich wpływ na różne pokolenia
 • inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej,
 • projekty, które wspierają i zachęcają do przyszłościowych wizji młodych talentów w kontekście lokalnym i globalnym.

Fundacja finansuje tylko projekty złożone przez organizacje non-profit. Należy pamiętać, że status non-profit, jest określony zgodnie z austriackim prawem podatkowym. Wnioski należy przesyłać co najmniej 4 miesiące przed realizacją projektu. Szczegółowe informacje: http://www.erstestiftung.org/

Logo Fundacji ERSTE użyte w artykule finansowanie organizacji pozarządowych


Fundacja Polska Miedź

Fundacja Polska Miedź –  wspiera wiele obszarów społeczno-gospodarczych. Jednymi z nich są:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

Dotacje przyznawane są na bieżąco. Szczegółowe informacje: http://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/fundacja/informacje-dla-wnioskodawcy


Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza –  finansuje lub współfinansuje projekty z zakresu:

 • kultury jako dziedzictwa narodowego,
 • szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych  i technicznych,
 • ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • ochrony zdrowia.

Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania wniosków do rozpatrzenia upływa 15 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał. Szczegółowe informacje: http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig/konkursy-grantowe/dotacje-regulamin-i-wnioski


RITA 

„Przemiany w Regionie” – RITA – celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Finansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z ww. krajów. Nabory odbywają się do 15 marca i 15 października rokrocznie. Szczegółowe informacje:  http://programrita.org/aktualne-nabory/


English Teaching

Program inicjuje i wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Tym samym służy wyrównywaniu ich szans edukacyjnych. Wartością dodatkową jest możliwość zdobycia umiejętności aplikowania o fundusze unijne. Nabory wniosków odbywają się dwa razy w roku do 31 stycznia i 15 lipca. Szczegółowe informacje: http://www.englishteaching.org.pl/pl/o-programie/english-teaching-activitiesLogo programu English Teaching użyte w artykule finansowanie organizacji pozarządowych


Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Celem Funduszu jest promocja współpracy regionalnej pomiędzy Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją, poprzez wspieranie rozwoju wspólnych projektów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, a także wymiany młodzieżowej i współpracy transgranicznej.

Małe granty (czas trwania do 6 miesięcy):

 • dofinansowanie do 6 tys. Euro,
 • termin składania wniosku: 1 marzec, czerwiec, październik i grudzień.

Standardowe granty (czas trwania do 12 miesięcy ):

 • dofinansowanie od 6 tys. Euro,
 • termin składania wniosku: 15 marzec, 15 wrzesień.

Uprawnieni beneficjenci to: podmioty publiczne i organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje: www.visegradfund.org


Fundacja Evens

Fundacja Evens inicjuje, opracowuje oraz wspiera projekty promujące harmonijne współistnienie obywateli i państw zjednoczonej Europy. Fundacja promuje poszanowanie różnorodności i wielokulturowości, oraz projekty, które podtrzymują nienaruszalność fizyczną, psychologiczną i etyczną. Fundacja Evens inicjuje i wspiera trwałe projekty promujące poszanowanie kulturowej i społecznej różnorodności w Europie w zakresie:

 •     obywatelstwa europejskiego,
 •     edukacji dla pokoju,
 •     mediów.

Nabory wniosków odbywają się na bieżąco. Biuro w Warszawie – warsaw@evensfoundation.be


Instytut Polski w Sztokholmie

Promuje w Szwecji polską kulturę i naukę, upowszechnia wiedzę na temat Polski oraz zabiega o  rozbudowywanie kontaktów pomiędzy szwedzkimi i polskimi artystami, środowiskami opiniotwórczymi oraz instytucjami kulturalnymi. Instytut Polski jest częstym inicjatorem lub partnerem polsko-szwedzkich projektów kulturalnych na terenie całej Szwecji, a także organizuje stanowiące częsty wstęp do projektów wyjazdy studyjne do Polski i ułatwia nawiązywanie kontaktów w Szwecji reprezentantom polskich instytucji i środowisk związanych z kulturą. Instytut Polski jest instytucją non-profit podlegającą polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, która w swojej działalności stawia na ideę bliskiej współpracy polskich i szwedzkich partnerów oraz dialogu polsko-szwedzkiego. Szczegółowe informacje: http://www.polskainstitutet.se/pl/o_nas


Ambasada Holandii

Ambasada Holandii wspiera i stymuluje działania na rzecz współpracy kulturalnej lub umocnienia kultury Holandii za granicą.Wnioski można składać przez cały rok, co najmniej na sześć tygodni przed datą rozpoczęcia projektu. Priorytetowo traktowane będą projekty w ramach:

 • ochrona i zachowanie dziedzictwa polsko-holenderskiej kultury,
 • kultury i gospodarki, przemysłu kreatywnego i rewitalizacji,
 • projektowania, architektury i mody,
 • taniec współczesny i teatr,
 • współpraca muzeów,
 • język holenderski,
 • profesjonalizacja sektora kultury.

Szczegółowe informacje: http://poland.nlembassy.org/organization/embassy-staff/press-and-cultural-affairs/financial-support—funding/local-cultural-projects.html


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Ze środków Fundacji powinny być wspierane w szczególności:

 • polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań,
 • działania na rzecz partnerstwa, współpraca samorządów i innych instytucji,
 • krzewienie języka i kultury niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz języka i kultury polskiej w Republice Federalnej Niemiec,
 • badania naukowe z zakresu wiedzy o Niemczech oraz Europie Środkowej i Wschodniej projekty służące integracji Polski z Unią Europejską,
 • konkursy wiedzy, prace naukowe, wymiana naukowa, działalność literacka i artystyczna, dotycząca Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej,
 • działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska,
 • wspieranie kontaktów gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, w szczególności działań edukacyjnych, seminariów i konferencji w tej dziedzinie,
 • działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Wnioski o dotację:

 • do 10.000 PLN / 2.500 EUR można składać na bieżąco,  jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu;
 • powyżej 10.000 PLN / 2.500 EUR można składać maks. raz na 3 miesiące, jednak nie później niż 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu.

Szczegółowe informacje:  http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – celem programu jest wspieranie polsko-niemieckiej wymiany uczniów i młodzieży. Typy projektów dla młodzieży:

 • spotkania młodych Polaków i Niemców,
 • praktyki,
 • imprezy dokształcające,
 • podróże do miejsc pamięci,
 • publikacje, media itp.

Wniosek należy przesłać do PNWM najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu. Szczegółowe informacje:  http://www.pnwm.org/dotacje/


Fundacja BZWBK

Program Bank Ambitnej Młodzieży ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Wnioski przyjmowane są na bieżąco w ciągu całego roku kalendarzowego. Szczegółowe informacje: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/bank-ambitnej-mlodziezy-o-programie.html