W dzisiejszych czasach polityka przejrzystości to podstawa, która pomaga budować organizacjom społecznym kapitał społeczny i zaufanie wśród obywateli. Pytanie brzmi – czy wiesz, jakie są obowiązki sprawozdawcze w Twojej organizacji?

 

 

 

Fundacje mają obowiązek składania sprawozdania merytorycznego co roku do odpowiedniego ministra. Jeśli chodzi o stowarzyszenia to takiego obowiązku nie ma (chyba, że stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego), ale warto przyjąć jako dobrą praktykę sporządzania takich sprawozdań i umieszczania ich na swoich stronach www. Buduje to obraz organizacji jako godnej zaufania i nie mającej niczego do ukrycia.

 

Obowiązki sprawozdawcze stowarzyszenia:

Ustawa o stowarzyszeniach w żaden sposób nie nakłada na stowarzyszenia obowiązku sprawozdawczości z działań merytorycznych (chyba, że organizacja jest Organizacją Pożytku Publicznego), jednak obowiązek sprawozdania finansowego jest nałożony na stowarzyszenia jak i na fundacje przez Urząd Skarbowy.

Bilans, rachunek wyników i informacja dodatkowa, są dokumentami, które trzeba załączyć do formularzy składanych do Urzędu Skarbowego w ramach zeznania podatkowego z wysokości osiągniętych w danym roku dochodów (CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT-D). Czas na złożenie formularzy CIT-8 to 3 miesiące od nowego roku podatkowego, czyli 31 marca. Sprawozdanie finansowe należy sporządzić do końca 3 miesiąca w nowym roku obrotowym, zatwierdzić przez odpowiedni organ (określony w statucie) w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku obrotowego i przekazać do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia przez właściwy organ.


Obowiązki sprawozdawcze fundacji:

Sprawozdanie merytoryczne do odpowiedniego ministra (określonego w KRS organizacji). Obowiązek ten wynika z Ustawy o fundacjach art. 12. Jeśli chodzi o sprawozdanie merytoryczne, to nie ma jednej formatki, którą trzeba wypełnić i jest OK. Jest za to informacja (rozporządzenie) Ministerstwa Sprawiedliwości, jakie informacje mają się znaleźć w takim sprawozdaniu (LINK).

Sprawozdanie finansowe musi zawierać: bilans, rachunek wyników, informację dodatkową. Informacje, które powinny się znaleźć w poszczególnych dokumentach określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (LINK). 

Oczywiście organizacja również rozlicza się z fiskusem (tak samo jak stowarzyszenie) do 31 marca bieżącego roku podatkowego.

Trochę to zawiłe i skomplikowane (na początku), dlatego SCWOP Sektor3 organizuje szkolenie z księgowym, który na sprawozdawczości NGO zjadł zęby, pokaże co i jak, gdzie i kiedy, na co zwrócić uwagę.  

Szkolenie odbędzie się 21 – 22 lutego w siedzibie SCWOP Sektor3 w sali multimedialnej. Łącznie przewidzieliśmy 8 godzin pracy z księgowym podzielone na 2 dni (po 4 godziny dziennie).

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK) oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line (LINK). Dokładne informacje dot. szkolenia dostępne są pod adresem (LINK). Informacje o zakwalifikowaniu się na szkolenie będziemy wysyłać e-mailem lub telefonicznie.

Sprawozdawczość jest ważnym elementem w funkcjonowaniu NGO. Pozwala wykryć nieprawidłowości, pokazuje, co organizacje „mają za uszami”. Nie mówiąc już o tym, że warto wiedzieć jak wypełniać dokumenty, bo kto z nas chce mieć wroga w postaci Urzędu Skarbowego. W końcu nie ma nic pewniejszego niż śmierć i podatki.

Bibliografia:
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
• Ustawa prawo o stowarzyszeniach Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 855, Brzmienie od 1 lipca 2011
• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.).