Rada Fundacji

Zgodnie z § 15 Statutu Fundacji Sektor 3 do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie Dyrektorów Fundacji,
b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Dyrektorów Fundacji,
c) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie absolutorium,
d) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
e) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
f) nadzór nad działalnością Fundacji,
g) zatwierdzenie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
h) upoważnianie Przewodniczącego Rady do wyrażania zgody, o której mowa w §19 pkt. 2 Statutu.


W skład Rady Fundacji wchodzą:

Katarzyna Jurewicz - Przewodnicząca Rady Fundacji,
Andrzej Smoliński - członek Rady Fundacji,
Antoni Sobolewski - członek Rady Fundacji,
Wojciech Spychała - członek Rady Fundacji.


Opublikował: Jan Karpierz
Publikacja dnia: 23.10.2015
Podpisał: Jan Karpierz
Dokument z dnia: 21.10.2015
Dokument oglądany razy: 1185
20.04.2019 // sektor3.szczecin.pl/bip